Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/247

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

236 LlS‘I’ER OG MANDALS AM’I’. mange eller store. Af de i l787 inden tolddistriktet hjemme- hørende 25 skibe var 11 byggede inden distriktet. I 1792 var skibenes tal 24, drægtigheden 9O2IZ2 l(ommercelæster, og af denne flaade var 7 skibe byggede i Mandal. Læstedrægtigheden af stedets handelsflaade i 1806 var l 483 kommerce1æster, i 1813 1069, men i 1825 997 kommercelæster. De i Mandal hjemmehørende skibe vari 1806 41 paa 1 483 kommercelæster, i l813 43 paa 1069, i l823 34 paa 1089 og i 1825 35 fartøier paa 997 kommercelæster, alle over 4 læsters drægtighed, men de fleste under 30 og kun 3 over 5O læster. Stedets handelsflaade forøgedes i drægtighed fra 3O 213 reg.— tons i 1890 til 33715 reg.—tons i l895, fordelt paa 92 fartøier, hvoraf et dampskib. Noget nyt fartøi blev i l89l-95 ikke bygget ved stedets værfter. Antallet af handlende var ved udgangen af 1895 l11, hvoraf 29 handelsberettigede kvinder. De vigtigste udførselsartikler er: Trælast i form af stav gaar væsentlig til Sverige og byerne paa Norges vestkyst samt tildels til England, minetømmer og pitprops udføres til Storbritannien, bord, planker og hugget tøm- mer til Danmark, Island og Færøerne. Ekebark udføres til Danmark, i l891 ll 60O kg. for 1000 kr. og i 1894 21l2O kg. for l50O kr. Anden bark udføreS til Island, i l892 9280 kg. for 500 kr. og i 1895 25OO kg. for 2O0 kr., men i de øvrige aar intet. Laks eksporteres for den væsentligste del over Kristiansand og hummer ligeledes. Mandal bys trælastudførsel i aarene 1891—95 var: iÏ 1891. n 1s92. 1s93. 1s94. “ 1895. ɔ l år W x1.=1i W 3i.ɔ“ — l ï1lxÎi Planker, battens og bord 8 469 7 916 6 654 9 246 12 922 Minetømn1er ..... I 1 128 708 899 435 399 Pitprops, over 19 dm. C 934 658 396 2 107 1 334 Da11sklast ...... i 681 773 1 226 1 472 1 102 Stav ........ f 6 192 6 164 4 220 3 474 3 687 Pitprops, under 19 dm. W 2 489 39Ö 461 68 J 739 Brænde ....... Z 89 44 7O —— ] 11l De vigtigste udførselsartikler fra Mandal var i 190l: ví1(1c. . . kg. 2063 Hcxx11cxî1( . . » 10?—B