Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/19

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1O LISTER ()G MANDALS AMT. under afsnittet om amtets historie og handel, hvorved enkelte privilegier— kommer til at nævnes paa flere steder. Da anlægget af en kjøbstad var besluttet, blev seks for- muende bønder, som drev handel i omegnen, beordrede ind til byen for under navn af domsmænd at være dens øvrighed. Toldboden i Flekkerø blev flyttet til Kristiansand, al handel paa udhavnene blev forbudt. Allerede i det første aar blev foruden de omtalte 6 doms- mænd 25 andre borgere tvungne til at nedsætte sig i byen og der at opføre huse. Den 29de Oktober 1641 fik-Kristiansand sine første privilegier. Beboerne fik skattefrihed for 1O aar-, og dens l1andelsdistrikt strakte sig til Aaen Sire i vest og Gjernes- ta-ngen i øst — eller over hele Agdesiden Privilegierne gav byen gaardene Eg og Grim til fæmark og ildebrand. Stedet fik kort derefter egen byfoged. 6te mai 1642 blev det forbudt at drive handel til hinder for borgerskabet i nævnte distrikt, især inden de nærmeste 3 mil. Senere fik byen 30te april 1643 nye privilegier. Der blev 2 borgermestre, de 6 domsmænd blev raad- 1nænd, og byens circumference bestemtes til en kvadrat, som paa alle sider skulde holde 16OO alen. Elvegaden var den første gade i Kristiansand, Øster Strand- ga(le den anden. 1 aaret l643 stod her 31 huse, og saavidt var byen kommen i 2 aar. Hele den øvrige slette var bevokset med skog. ]645 fik byen kirl(e, en træbygning kaldet ’I’refoldigheds kirke, og egen sognepræst ansattes. I 1646 bestemtes. at staden hver Onsdag og lørdag skulde have offentlig torvdag. Denne bestemmelse gjentoges iet reskript af 14de januar 1688, uagtet den a-ldrig er overholdt. Byens borgerskab skriver i 1647, at Kristiansand vel har navn af en by, men er dog kun at anse som en ubeboet flekke. I 1648 havde byen 5O borgerhuse foruden mindre bygninger til arl)eidsfolk. I 165O blev den sidste heks brændt i Kristiansand. Fredrik III indskjærpede de ældre anordninger om landprang og handel paa udhavnene, gav byen nye og forøgede privilegier den 30te juli 1662, forsynede stedet med fæstningsværker, an- satte 1665 en magistratspræsident. Han gav desuden anord- 11iuger til handelens fremme, saaledes de 15de november 1665 udfærdigede privilegier for et dogger— og bankfiskeri, ved Kri- stiansand skulde anlægges et saltsyderi, det eneste søndenfjelds, ved forordning a-f 5te marts 1666 bestemtes oprettelse af en sjøskole. “ Kristian V søgte ogsaa at ophjælpe byen. Han stadfæstede og udvidede privilegierne den 29de januar 1672. Reskript af