Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/140

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestODDERNES HERRED. I29 Fundene fra stenalderen bestaar af en spydspids af flint fra (§imle og en stenøkse af sandsten, fundet i nærheden af Kri- stiansand. Fra ældre jernalder haves ligeledes et fund fra Gimle; paa sletten Valhalla ved Kongsgaard fandt man i en sandhaug en kob- berkjedel med aske og ben i og stene over og under, og endelig omtaler N. Wergeland, at der paa Eg ved et rævehul paa en haug er blevet fundet en guldstang af blegagtigt guld, der af regjeringen blev indløst med 8O rigsdaler. Ved begyndelsen af det 19de aarhundrede var der paa moen mellem præstegaarden og Kongsgaard en mængde gravhauge, som lidt efter lidt blev udjevnede, saa at der i 1838 kun fandtes et par tilbage. Gravhauge er der eller har der været paa flere steder; paa gaarden Øvre Auglan(l 10, nærmere elven en større haug kaldet Shjønehaugen, ved Mosby og flere steder. Paa Oddernes kirkegaards østre side er den i Ramus’s Norges beskrivelse omtalte 8 alen høie runesten, hvis indskrift er omtalt før (bind I, pag. 592). Nær Oddernes præstegaard fandtes ved udgravning af nogle gravhauge i begyndelsen af forrige aarhundrede flere oldtidslev- ninger, deriblandt en rigt forsiret flitsbue, som i 1829 blev for- æret til det da nystiftede «()ffentlige bibliothek og museum i Kristiansand», hvor den endnu findes. Ved Øvre “færgested paa Lunde staar et faldefærdigt hus, an- giveligt 3—-400 aar gammelt, hvor Tordenskiol(l efter sagnet kaprede mandskab til sin flaade. Han lod huset omringe en aften, da der var dansegilde, og førte med sig alle mændene. Oddernes kirke er en langkirke af sten med 70O sidde- pladse, efter L. Dietrichson opført før 1250. Der er i kirkens form intet til hinder for, at den kan antages opført i det 12te eller endog i det 11te aarhundrede, maaske under Magnus den godes regjering 1035—1047, idet en runeindskrift paa en sten ved kirken siger, at denne er reist af «Eyvind, Olav den helliges gudsøn, paa hans odelsjord». Den er, som anført, en aflang fir- kantet stenkirke med halvrund korafslutning, der, saafremt kirken virkelig er saa gammel, vistnok maa være et senere tillæg. Kirken er restaureret l631, 1661, 1689, l70l-1704. Re- parationen 1661 var betydelig, og kirken blev da sandsynligvis forlænget mod vest. 1689 bekostedes opførelsen af taarnet og vaabenhuset af borgermester Chr. I—Vendelboe, der tillige skjænkede kirken flere ornamenter paa prækestol og alter. Kirkens spir ligger 17.8 m. o. h. Otruness kirh;ja var Oddernes hovedkirkes gamle navn. Øvre- 9 — Lister og Mandals amt II.