Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/91

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

80 HE1)EMAn1(BNS ‘mT. pærerne kun vanskelig trive’s her. Disse lavest liggende dele er ogsaa særdeles skikket for kornavl, om man end ikke overalt kan være sikker for frost, særskilt i klare nætter i august maaned. Eftersom dalbundene stiger i høide nordover, bliver de klimatiske betingelser for frugtavl snart ugunstigere, og høiere oppe er kornet dels stadig udsat for at fryse, dels for ikke at modnes, saa nævneværdig kornavl finder ikke sted i amtets høiestliggende herreder, og i somme egne, som omkring Fæmunden, dyrkes overhovedet ikke korn. I amtets sydlige del naar ingen fjelde op over skoggrændsen; fjeldene er, hvad man kalder skog-faste, men længere nord, i Tryssil, begynder enkelte fjelde at naa saa høit, at klimatet i de større høider bliver for haardt ogsaa for skogen, og paa nogle af de høieste fjelde bliver sneen liggende hele aaret, om der end ikke findes saa store oplag af sne og is, at der danner sig egentlige isbræer. Inden amtet er der følgende meteorologiske stationer: .—1abogen i Eidskogen herred, Elverum, Rena i Aamot herred, Tønset og Hamar; stationernes beliggenhed og høide over havet er angivet i tabel I. Desuden er her i tabellerne medtaget iagttagelser fra endel stationer nær amtets grændser, saaledes fra Hjerkim2 i Dovre herred, Lillehammer, Biri samt Eid“Svold. Foruden de ovennævnte meteorologiske stationer er der og- saa i amtet en række regnmaalerstationer, som er nævnte i ta-bel IV b. Der er en del af den bebyggede del af amtet, hvor aarets middeltemperatur er lavere end OÓ. Ved Tønset sees (tab. H a) aarets middeltemperatur at være netop 0Ó, medens den paa Hjerkinn og Røros er noget lavere. Det tør vel forudsættes, at de dele af amtet, som ligger høiere end 5O0 m., som regel har en middel- temperatur paa oC og lavere. Den høieste midlere aarstemperatur har Aabogen 3.2Ò og Hamar 3.l0. Der er flere stationer, hvor n1iddeltemperaturen i januar maaned er lavere end —P 10Ô; lavest staar her Tønset, som har en meget kold januar, + l2.1C, og endnu paa R—ena, 23O m. o. h., har denne maaned en middeltemperatur af + l0.10. De lavest liggende stationer har det mindre koldt i januar, Aabogen + 7,7Ô, Hamar + 7.90; paa Hamar er februar koldeste maaned, + 8.2Ó. Medens middeltemperaturen i januar saaledes er forholdsvis lav, er omvendt temperaturen i juli forholdsvis høi. Juli er overalt varn1este maaned, i de lavestliggende dele med en middeltemperatur paa omkring 150 C., saaledes Aabogen 15.3Ó, Hamar 15.2O, Elverum 15.10; Rena har 14.3Ó, Tønset 12.6Ó; som- merens middeltemperatur af-tager følgelig i det hele med høiden over havet og nor(lover.