Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/90

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

AAHST11)EBNE OG vi-:m1.1GET. 79 dal +15, Løiten + 15, Vang + l5, Aamot + l4, Elverum + 14, Nordre Odalen +14, Vaaler +13, Søndre Odalen +13, Aas- nes + l2, Hof + l2, Grue + 12, Brandval + 12, Eidskogen + 12, Vinger + l2, Tryssil + l1. Hamar +16, Kongsvinger + 12. MiSVlS1Iî11ge11. Direkte iagtta-gelser over misvisningens stør- relse i Hedemarkens amt fra de senere aar er der ikke. Der er en iagttagelse fra Kongsvinger af Vibe fra l779, hvorefter mis- visningen da var 17Ó 30‘, og en iagttagelse fra 1793 af Darre fra Vang præstegjeld, hvorefter misvisningen der dengang var l9ɔ 50‘. Observator I. Fr-. S(?hroeter har sammenlignet disse værdier med dem, man har fra Kristiania fra den samme tid, og er kommet til det resultat, at misvisningen paa Kongsvinger er lo mindre Og i Vang lo 3‘ mindre end i Kristiania Da misvisningen nu i ]901 i Kristiania er l10 6‘ vestlig, skulde den altsaa i 1901 være i Kongsvinger ]O0 6‘ og i Vang 10Ó 3‘, eller misvisningen kan sættes til omtrent 1O0 5‘ paa stræknin- gen fra Mjøsen til Kongsvinger, hvilket stemmer saa nogenlunde med linjerne paa karter gjennem steder med samme misvisning. Hvorledes misvisningen er i de andre dele af Hedemarl(ens amt vides ikke med sikkerhed. Her i landet er misvisningen overalt vestlig, undtagen i Østfinmarken. Den er størst paa vestkysten, ved Stad, hvor den nu er 15Ó vestlig, derpaa aftager den øst- over, indtil den paa en linje fra Nordkyn sydover ind i Finland er 0, det vil sige langs denne linje peger magnetnaalen ret i nord, og østenfor denne linje er misvisningen østlig. Størst er den øst- lige misvisning i Vardø, 2V2Ó østlig. Efter amtets beliggenhed skulde misvisningen i amtet være fra noget over l00 til noget over 11Ó paa de forskjellige dele i Hedemarkens amt i 1901. Misvisningen aftager for tiden med omtrent 6‘ aarlig. — Veirliget. Hedemarkens amt er et indlandsamt, og det følger af amtets beliggenhed i temmelig betydelig afstand fra havet, at klimatet er et ind1ands— eller oplandsklima; vintrene er koldere og Somrene varmere end ude ved kysten paa samme bredde. Den bebyggede del af amtet har forskjellig høide over har-et, fra l24 m. ved Mjøsen og i Eidskogen til over 700 m. omkring Fæmunden, og amtets høieste dele naar i Rondane op til 2000 m. o. h. Dette foraarsager selvsagt store klimatiske for- 8kjelligheder, hvorhos det bør erindres, at amtet strækker sig gennem henimod 3 breddegrader fra syd mod nord. I amtets lavestliggende dele omkring Mjøsen er klimatet paa mange steder endnu gunstigt for avl af æbler, medens