Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/879

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

-868 HE1)EMABKENs Amt Ved rigsforsamlingen paa Eidsvold 1814 mødte fra Hede- markens amt amtmand Claus Bendeke, sorenskriver A. A. K1hnig og lensmand O. O. Evenstad. Paa Hedemarken herskede der omkring aaret l818 adskillig gjæring mod storthinget, nærmest foranlediget ved agitation af Halvor Hoel fra Nes paa Hedemarken. Allerede i 1814 indkom der til Storthinget et grundlovsfor- slag, der blev tilstillet professor Georg Sverdrup, og som var ledsaget af en skrivelse undertegnet «fra Hedemarkens folkemængde=—. Denne skrivelse er forfattet af Halvor Hoel og grundlovfor- slaget indeholder et politisk program, som ligger nær eller er beslægtet med bondeoppositionens senere program. Halvor Hoel blev valgt til storthingsmand for 1815. Men hans valg blev underkjendt, da han — vistnok paa svage beviser — havde været indviklet i en sag om mened, kirkeran og mord. Den egentlige grund for hans afvisning har vistnok været den, at Hoel allerede i 18l4 havde staaet i forbindelse med Karl Johan. Da han blev afvist fra thinget, søgte han at paakalde kongens mellemkomst; men hans ansøgninger blev tilbagesendte af regjeringen, som mente, at kongen ikke havde noget med denne sag at gjøre. Halvor glemte ikke den uret, han mente, han havde lidt, og satte sig i Spidsen for en agitation blandt- bønderne mod Storthinget “I denne virksomhed mod Storthinget fik han hjælp af en svensk feltkammerer ved navn Røslein, der reiste som agent for Karl Johan for at skaffe ham underret- ning om stemningen i Norge. Røsleins og Hoels agitation gik ud paa at formindske Storthingets magt; Røslein virkede i den retning, fordi Karl Johan i flere henseender var misfornøiet med storthinget; Halvor Hoel mente, han havde lidt uret, og saa i Storthinget en samling af embedsmænd, som plagede bonden ved for tunge skattepaalæg. Røs1ein blev paa grund af sin ophidsende virksomhed udvist -af Norge i 18l7; senere vilde den norske regjering have ham udleveret eller sat under tiltale i Sverige; men i Sverige fandt man, at der manglede beviser til at faa ham sat under tiltale. Hans forhold som kongens lønnede agent befriede ham for ube- hageligl1eder. Røslein blev i Sverige og endte som bestyrer af Elfdalens porfyrverk. — Halvor Hoel fortsatte sin virksomhed efter Røsleins udvis- ning. Paa Hedemarken, i Valdres, Hallingdal og Ringerike blev der ved Halvors virksomhed sat en bevægelse i gang, og den gik -ud paa, at man skulde gaa til Kristiania og tale med Storthinget og kongen. Da vilde skatter-ne blive lettede. Den 26de august l818 satte hedemarkingerne sigibevægelse mod Kristiania; men reisningen fik ikke almindelig tilslutning.