Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/757

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

746 HEDEMARKENS AMT. bliver den for Karlen et Hold, ved hvis Hjelp han bedre kan spende og støde Skien frem til beqvemmere Gang paa en slet Vej, og til fornøden Understøttelse paa den modstaaende. Og heri kjendes altsaa fornemmelig de østerlandske Skiers Fort1—in for de vesterlandske; thi da disse sidste ere baade lige lange, og begge uden Skindfoder, maa Ka-rlen tage dem af Fødderne og bære dem i Haanden, naar han skal gaa opefter et Bjerg eller en Bakke, da derimod de østerlandske og de Ost-nordenfjeldske lade dem i alle Tilfælde sidde ved Fødderne; Skierne bindes af den Aarsag fast til Fødderne med Læder-Remme, efter at Tæerne eller Forfoden er stukket ind i en liden Bue midt ovenpaa Ski- erne, Som er gjort af Vidier. Disse Buer finder man vel og paa de vesterlandske, men deri indstikkes aleene Forfoden, uden at fastbindes, saa at Skierne efter Behag i et Øjeblik kan af- slænges. Skieløberens Gang paa Sletterne og opefter Bakken, er haltende; thi paa Skien staaer han immer med sin fulde Tyngde og naar han skal afsted, spender til med Andoeren, hvilken, i det de modvendte Haar af dens Underforing støde imod Sneen, befordrer Skiens Fremgliden. Andoeren trækkes da saa løselig efter, i det Skien vil standse i sin Fart, og denne befordres igjen ved en ny Spenden. Paa denne Maade kommer Karlen frem i sin Gang, og kommer frem paa de Steder-, hvor en an- den baade til Hest og til Fods vilde staae tilbage Gaaer Karlen hastig paa sine Skier, saa maa den Spenden med’Andoe1—en og skee hurtigere. Løber han med den største Hastighed, saa mærkes næsten intet til den haltende Gang. Skieløberen i Østerdalen, ligesom og nordenfjelds, er og forsynet med en saa kaldet Skiestav, som han betjener sig af baade i sin Gang og Renden. Staven er omtrent 9 til 1O Korteer lang. En Lykke, dannet af en Læderrem, findes i dens øverste Ende, hvori Karlen stikker sin Haand, for baade bedre at kunne stytte sig til Staven og fastere at holde den. En hvas Pig har Staven i dens nederste Ende, forat kunne stikke i den haarde Snee eller Iis. Men, at ikke Staven skal stødes til Bunds, findes straks ovenfor Piggen en Ring, kaldet Kringlen, af 1,‘: Korteers Gjennemsnit. Denne Ring gjøres almindeligst af Bukke- Horn. Midt i Ringen sidder Staven og dens Pig, hvortil Ringen er heftet ved fire tynde og flettede Læder-Remme hvilke gjøre Ringen bevægelig til alle Sider. Ved dette Middel holdes Skie- staven oppe, dersom ikke Sneen er a-ltfor løs, eller og, uden man vilde med al Magt støde den til Sneen. Naar Karlen gaar paa en slet Vej eller op over et Bjerg, holder han sin Skiestav i den højre Haand, og betjener sig deraf næsten paa samme Maade, som en gaaende Person. Men, løber