Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/725

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

V 14 HEDEMARKENS AMT. Han kom til Norge paa en reise i 182l. Den 23de november sammenkaldte han paa gaarden Ræv- holt i Grue de omkringliggende kvæner for at forhandle med dem, om hvilke forholdsregler der kunde iagttages for at forbedre kvænernes stilling. .Kvænerne klagede over, at de i de sidste aar var bleven tvungne til at modtage saadanne kontraktbreve, at de kunde kommanderes bort, naar kjøbmanden vilde det. Dette blev dem med magt paatvunget, heder det, af en tyran Nilsen under trudsel om at gjøre dem ansvarlig for deres gamle gjæld. Ligeledes sagde man, at de intet ondt skulde vederfares, men tvertimod at de og deres børn skulde faa blive i hjemmet og faa en hel del andre fordele. Da de manglede sa1t, korn og penge, lod de sig bevæge til at undertegne, med undtagelse af en kone, Marit H(’IlT’“ík-9dG((BY Mulikka fra Furuberg. Det førs.“e aar fik de hjælp baade med korn og penge, men saa ikke mere. De kommanderedes imidlertid paa arbeide i flere maaneder. Det sees, at de fleste kvængaarde paa denne tid eiedes af handelshusene Anker og Rosenkra.ntZ. Den anden sag, som Gottlund virkede for,.gjaldt opføre1sen af en kvænsk kirke. Til kirkerne havde de fleste kvæner 4 à 5 mil, hvorfor dei høiden 2 gange om aaret kom sig til at besøge guds- hus. Til ligbegjængelser medgik som oftest fem døgn. Gottlund lovede ved opfordring i finske aviser at skaffe dem en anselig understøttelse til deres kirkebygning, i tilfælde af at den blev kvænsk. Man skulde andrage hos kongen om, at præster fra F inland, som var det kvænske sprog mægtige, skulde komme hid for at prædike. I tilfælde af, at de nordlige og sydlige Finskoger indvilgede heri, skulde to kirker bygges som anueks til denne. I disse kunde præsten prædike hver anden og tredje søndag. Kvænerne lovede at lønne præsten og skaffe ham fri bolig, jord— og fiskevand, og man skulde sammen opføre en præstegaard med nødvendige udhuse. Man valgte et slags kirkeraad (Pál Per-sson Rá22s-(’iinen i Øieren, D(miel Halmrdsson Lehmo-in(ɔn. i Rævholt og Henrik Olsson JIulikka i Karlneset). Et par dage senere, den 20de november, udstak Gottlund pladsen til den nye kirke ved Røgden. Gottlunds besøg i Norge blev af betydning for kvænerne. Han havde vakt deres selvtillid og haab om en lykkeligere fremtid, han lærte mange at læse, og ved at uddele skrifter gjorde han dem bekjendt med sit folks fortid, skrev og sendte ind til den norske regjering flere indlæg angaaende deres økonomiske forhold.