Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/715

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

704 “ HHnm1AHH1—:xs As1T. Paa disse fjeldstrækninger ved Saalaakinna havde der ikke været iinner med ren paa 7O a 8O aar, da noglei l882—83 flyttede did. Fjeldstrækningerne omkring Saalaakinna har i tidligere tid været benyttede Som renbeite ifølge bygsel fra staten, saaledes bygselkontrakt af 24de Oktober 1743 fra fogden over Solør, Øster- dalen og Odalen til 2 finner, og flere bygselkontrakter af l9de de(“ember l768 fra fogden over Østerdalen fogderi til finner. Finner —har opholdt sig i fjeldstrækningerne om Saalaakinna fra 1743—1815 i henhold til tilladelse og bygsel af staten, som har forbeholdt sig ret til at gjøre forandringer og indskrænkninger i forholdet Dette af vedkommende finner selv i 18l5 afbrudte forhold berettiger ikke andre finner nu til renbeite i omhandlede stræk- ninger. For Staten er der ingen føie til nu at tilstede — om den Saa kan — nomadiserende finner adgang til denne egn, hvor mosetag, havning og skog trænges for de fastboende og brugsbe- rettigede opsiddere, som derfor ved processer maatte optage kam- pen mod den i 1882 stedfundne invasion. Til Tolgen hører størst(ɔpa1—ten af den st-r(Pkning, som ligger mel- lem rig-9gY“(end.vPia Og F(emzm1lm. Tolgens nordgrændse mod Røros er Røa, som løber ud i Fæmunden omtrent 8 km. søndenfor dennes nordende. Grændsen mod Øvre Rendalen gaar fra rigsgrændsen over Gutuvolen, over Folegutusjøen og Sorksjøerne og fra disse i det hele efter Serk- aaen indtil et punkt kort søndenfor dennes udløb i Fæmunden (Skinnarodden), omtrent 6 km. nordenfor Fæmundens sydende I)enne del af Tolgen er helt og holdent statsalmenning og indeholder en del af den Tolgenske almenning samt desuden en del af Rendalens al1nenning. Under finnernes vinterophold omkring F æmundens nordende har det hæn(lt, at disse med sine rensdyr er komne ind i her- omhandlede Strækning Navnlig har de søgt vinterbeite ved Roaste11 sjø (hvorigjennem Røa løber), og dette kan ogsaa være skeet omkring fjeldet Svukuen, å a G km. søndenfor Roasten. De finner, som i 1743—1815 holdt til i fjeldstrækningerne om Saalaakinna, har søgt østenfor Fæmunden og opholdt sig der i eg11en, undertiden saavel sommer som vinter. Disse finner pleiede at flytte over Fæmunden paa isen. Paa forskjellige steder i strækningen fra Røa syd til Valdale,11 og Kroketsjøen nær Sorken er tomter saavel efter koier (gammer) som efter trøer, og disse tomter bærer fremdeles navne efter ved- kommende tinner. Da finnerne kun om sommeren, eller naar 11lHl’kOl1 er ba“r, bruger trø, kan det sluttes, at de opholdt sig her paa denne aarStid. De er, som før l)erort, neppe kommet hid før 1742, da major