Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/652

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

c BEFo1‘KN1NG. 641 Han omtaler derhos, at man dengang over hele Oplandet finder for det meste elendige engelske kobberstykker, saa mange, at de i det hele har fordret en kapital; han karakteriserer disse kobberstykker som smagløse fremstillinger af britiske karikaturer, som her er fuldkommen meningsløse, samt guillotiner, bastille- forstyrrelser, abukirseire og lignende. Distriktslægernes indberetninger omtaler tilstanden blandt arbeidere og husmænd som mindre tilfredsstillende. I Solør og Odalen, heder det, er der ikke stor fremgang til det bedre i husmandens, arbeiderens og smaabrugerens leve- maade og hjemlige stel, allermindst iVinger og Eidskogen. Dette skyldes kvindernes mangel paa Sands for og evne til at gjøre et hjem godt og lykkeligt De har ikke kjendskab til ordentlig madlagning, er knapt saa flink i haandgjerning, at de kan lappe sine børns klæder eller strikke en strømpe. De har ikke erhvervet Sands for orden og rensIighed og er ofte uden tanke om, at der med ægteskab følger grundlægge1se af eget hjem. For at undgaa at blive moder, forinden hun er gift, træder den unge pige ind i ægtestanden. Ofte maa nu det første aar tilbringes i for- ældrenes hjem, fordi der intet haves til at sætte bo med, og naar de nygifte endelig flytter sammen i eget hjem, lægges der liden vægt paa, hvorledes dette udstyres, — det begynder med fattigdom, og det fortsætter med fattigdom. Mandens fortjeneste, selv om den er noksaa god, gaar med, og naar ugen er ude, er fadet tomt; paa at spare eller lægge noget tilside tænkes der aldrig; tjener manden lidt mere end sædvanligt, leves der lidt flot- tere. Vokser saa børneflokken, slaar armoden sig fast og med den fillede, skidne unger, en bleg, af kaffe og urenslighed lugtende kone, en uren og elendig seng, sønderbrudte stole, et skab uden laas, hvori man gjennem den altid aabne dør ser resterne af sidste maaltid henSlængt, om de ikke dagen lang henstaar paa bordet, vinduer, hvor som oftest ialfald én rude erstattes af et sammenrullet klædningsplag o. s. v. Dette er, hvad der møder den ved ugens udgang eller om kvælden fra arbeidet hjem- vendende mand. Fra Søndre Østerdalen heder det, at den før saa kjække og livsfriske døl i de senere aar mere og mere er bleven paavirket af pseudo-kulturen; det ene fornødne bliver at skaffe sig midler til at skaffe sig saa mange materielle nydelser som muligt og efter bedste evne prøve paa at gjælde for mere, end man er; trods det nervestyrkende klima og de fortrinlige naturhygieniske forhold holder han nu paa grund af den megen usands i økonomisk og social henseende paa at blive nervøs. Trangen til hvile til- tager, og lysten til kropsligt arbeide aftager, da det er for tungt og for simpelt. For hvert aar øges antallet af de piger, der ikke 41 — Hedemarken amt.