Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/65

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

54 HEDEMARKENS AMT. art(—n har med sin større haardhed og sine graa og blaa farver allerede en noget forandret beskaffenhed. Høiere op i landet, omkring Hamar og i Ringsaker, optræder endnu orthoeerkalkens lag, men i regelen saa stærkt sammen- presSede, at det ofte synes, som om bergarten gjennem hele sin masse er knadet og knust og sammenkittet igjen, og af fossiler er der oftest neppe mere spor at opdage. Samtidig er hele lagrækker foldede som et klæde. Bøininger, dels i skaalform„ dels i hvælv„ gjentager sig atter Og atter i silur- formationen overalt ved Mjøsen, og ofte er sammenpresningen saa stærk, at bøiningens begge arme falder til samme side, saa det yngre lag kommer over det ældre. LagstiIlingen bliver saa- ledes hyppig den omvendte af den oprindelige. Disse fo1dninger møder saagodtsom overalt i Hedemarken, og det ikke alene i den ældre sparagmitformation, men ogsaai de siluriske lag Saaledes er Helgeøen en stor skaal af silnriske lag fra etagerne 2—6 og ligesaa Furuberget med omgivelser. Disse bøininger og overkipninger har oprindelig staaet frem som større bjergkjeder efter lange akser, og geologerne kalder ogsaa saadanne rækker af sammenskjøvne lag for bjergkjede- da1melser. Men disse bjergkjeder er i urgammelt land som dette mere eller mindre forsvundne, overfladen er udjevnet, isbræer og elve har skaaret sig sin vei, Saa det kan hænde, at der hvor der, geologisk taIt, er en bjergryg, der er nu en dal, og der hvor der, geologisk talt, er en Skaal som paa He1geøen og F uruberget, der staar landet nu frem som et fje1d. Samtidig med at landet er foldet paa den omtalte maade, hænder det, at visse dele af landet er gjennemskaaret efter en eller flere flader, og saa er 1agene forskjøvet, saa at der frem- kommer spring eller forrykninger, hvis størrelse kan være fra mindre end l cm. til 1O0 m. Saaledes staar tvertover Neslandet i Liberget og Solbergaasen grundfjeldet frem over forholdsvis unge siluriske lag, og denne strækning af det gamle grundfjeld maa antages at være skilt fra de yngre lag ved to forrykninger, langs hvilke landet til begge sider har sænket sig. Andre steder synes større stræk- ninger af land helt at være sunket ned i forhold til sine Om- givelser, saaledes at det er et stort landflag omgivet af forryk- ninger. Sandstenen og porphyren iBrumnnddalen synes at være, geologisk talt, et saadant indsunket land. I den senere tid er, paa grundlag af forskjellige iagttagelser, den tanke kommet op, at Store landstrækninger ikke alene er foldet og forrykket, men at de endog er forskjevet kilometerlange stræk- ninger over hverandre i horisontal retni11g, som et bræt skyves henover et bord.