Hopp til innhold

Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/640

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFOLKNING. G 9 GjennemsnitIig aarlig fødte. døde. l866 l870 . . 3 527 1 898 l871 l875 . 3 585 1768 1876 1880 . 3 734 l 764 1881 1885 . 3 695 l 741 1886 189O . 3 655 . l 924 l89l 1895 . . 3563 l 933 For— den hele peri0de 1866—l895 bliver det aarlige gjennem- snit 3626 fødte og l838 døde, hvad der giver et gjennemsnitlig aarligt overskud af fødte stort 1788. Den midlere folkemaÐngde i amtet i samme aarrække er 1l9 673, og det aarlige antal af fødte og døde pr. lO0OO ind- vaanere er saaledes 303 fødte og 153 døde, medens det for hele riget er 3l2 fødte og 174 døde pr. 10 0OO indbyggere. I forhold til folketallet havde saaledes amtet i dette 3O—aarige tidsrum et mindre antal fødte og døde end i riget overhovedet, og overskuddet af fødte over døde bliver lidt mere i Hedemarkens amt end i landets øvrige egne i dette tidsrum, nemlig 15O mod 138. Af de levende fødte børn var antallet af de uæ7te —fødfei aarligt gjennemsnit: i 1866—l870 . 468 — 187l-l875 . 491 — 1876—l880 . 499 — 188l-1885 . 466 — 1886—1890 . 411 — l89l-l895 . . 347 30 aar bliver 447, hvilket svarer til Middelta1let for de 12.æ pct. af samtlige levende fødte, medens gjennemsnitsforholdet for det hele land er 8.23 pct.; altsaa er der i amtet næsten ]ï,Z2 gang saamange uægte fødsler som i riget i samme tidsrum. Statistike11 viser her nogen nedgang i de to sidste femaar, 1886—189O og 189l-1895. Sammenholder man antallet af de uægte fødte med antallet af ugifte kvinder i alderen l5—45 aar, bliver det paa hvert tusen kvinder i riget omtrent 21, i Hedemarkens amt derimod 32l47 uægte fødsler paa lO0O ugifte kvinder UdVa1Id1’i1lgeIl— Den første udvandring fra Norge til Amerika foregik i l821; det var et selskab paa 53 personer fra Stavanger. I de derpaa følgende l0 aar udvandrede kun ganske enkelte;