Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/639

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

628 HEI)EMARKENS AMT. Folkemængden i amtet, som fra 1769 til 180l var forøget med omtrent l3000 mennesker til 61384, er i de 99 aar fra 1801 til l9OO forøget til noget mer end det dobbelte eller til til l26182. Fra 1769 til l801 forøgedes folkemængden i amtet i det hele med 26.?—lå pct., mest i Hedemarken og mindst i Nordre Øster- dalen. Fra 1801 til l8l5 formindskedes folkemæugden i amteti det hele med 1.73 pct. Den største tilbagegang skede i Nordre Østerdalen, mindre i Vinger og 0dalen, i Hedemarken og-mindsti Solør, medens folkemængden i Søndre Østerdalen fogderi for- øgedes med 2 individer. Fra 18l5 til l865, i 50 aar, forøgedes foIkemængden næsten til det dobbelte, eller med 99.7O pet., i de første 10 aar noksaa raskt og i de næste 2O aar mindre raskt indtil 1845, hvorefter forøgelse11 i fo1kemængden igjen gik hurtigere indtil 1865. I de følgende 25 aar aftager folkemængden igjen i Hedemarken,Vi.nger og Odalen og i Solør, men forøges fremdeles i Østerdalen. I det hele formindskedes folkemængden i amtet i denne Periode med 1.09 pct. I de sidste 1O aar siden forrige folketælling er folkemængden i amtet, efter de officielle foreløbige resultater af folketællingen, forøget med 5.92 pct. Forøgelsen er størst i Søndre Østerdalen og i Hedemarken; i Vinger og Odalen derimod er folkemængden formindsket med 86 individer i de sidste 10 aar. Byernes foIkemængde er indbefattet i denne oversigt over amtets folkemængde. Byernes folkemængde har stadig gaaet fremad. Folkemængdens forøgelse og formindskelse i herrederne sees af tabellen side 626—627. I l80l udgjorde amtets folkemængde 6.95 pct. af rigets folkemængde. W I 19OO udgjorde amtets folkemængde kun 5.63 pct. af rigets folkemængde. Amtets landdistrikters folkemængde i forhold til rigets landdistrikter var i 1801 7.77 pct. og i 1900 gaaet ned til 7.35 pct. Aarsagen til folkemæng-dens aftagen i aarene før l815 er vistnok krigsaarene i forbindelse med daarlige aar. Fra 1865 ligger aarsagen til formindskelsen i folkemængd6I1 vistnok mest i udvandring. Fødte Og d0de. Antallet af levende fødte og døde i Hede- markens amt er gjennemsnitlig i de sidste 30 aar l866—1895: