Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/58

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

GEOLOGI. 4 Y Øiegneis, med store og smaa «øine» af hvid eller rødlig feld- spat, er der flere steder, saaledes paa Morskogen. En hel del af de krystallinske skifere i grundfjeldet har vistnok været lagdelte bergarter, der. er blevne omdannede saa- le(les, at visse glimmerskifere har været lerskifere, og en del af kvartssiterne har været sandstene. Lagene i disse grundfjeldets bergarter staar paa de fleste steder steilt, er reist paa ende eller bøiet, og de har vistnok som gamle bjergkjeder i urgammel tid raget op til betydelig høide; men af disse høie fjelde er intet levnet; disse bjergkjeder er overalt forvitrede og hentærede i de lange geologiske tider, og fnug for fnug er fjernet og brugt til at opbygge nye lag, endog før de ældste nu kjendte forsteningsførende lag afsattes. lndenfor grundfjeldet har forskjellige ikke lagdelte dybberg- arter, som gran“it(Þr og mørke, tunge gabbrobergarter nogen udbredelse. Saaledes er der ikke saa faa spredte mindre gabbrofelter paa øst- siden af Glommen i Vinger herred og i Solør. Om der paa den tid, gruudfjeldets lag afsattes, fandtes liv paa jorden, saa er sikre spor efter samme ikke fundne, og om der i hin tid fandtes levende væsener paa jorden, saa er ialfald de fleste spor efter dem nu udslettede. I Hedemarkens amt bestaar omtrent 2 9O0 km.2 af grund- fjeld og 33OO km.2 af gammel granit, saaledes at 23 pct. af amtet bestaar af disse bergarter. I Vinger og Odalen fog(leri alene udgjør disse bergarter 82 pct. og i Solør 66 pot., hvortil kommer 7 pct. gabbro. I de midtre dele af amtet bestaar fjeldgrunden over meget store strækninger af et over det gamle grundfjeld lig- gende mægtigt dække af flolagte bergarter, mest s(md.stene og konglomerater. Overmaade stor udbredelse, særlig i Østerdalen, men ogsaa paa Ringsaker, har en bergart, som af professor Jens EsmarCk er kaldt sparagmit af det græske ord sparag-ma, brudstykke, da berga1—ten bestaar af brudstykker fornemlig af mineraleme kvarts og feldspat. Det er fra fjeldet Bellingen i Tyldalen, at Esmarck først omtaler denne bergart, der staar nær den sten, som de gamle kaldte graavakke. Sparagmiten er snart rød, og kaldes da rød sparagmit, og en art er graa. Efter denne bergart er den hele række af lag over grundfjeldet kaldt sparagmit- formationen. — De her nævnte stene, sandstene, konglomerater og sparag- miter har oprindelig været sand og rullestene, som nu er kittet sammen til fast fjeld. Bedst sees dette i konglomeraterne, hvor man har nævestore, op til hovedstore og ofte større rullestene, som nu er kittet sammen, saa at rullestenene staar som indlagt