Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/568

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HUSFI‘ID 0G INDUSTRI. ð57 været kommet langt, og den gamle husflid dør hen, uden at nogen ny blomstrer op. Den husflid, som skal tage noget opsving, maa være ind- bringende eller være en husindustri, der ikke har til maal at forsyne gaarden med alt, hvad der trænges, men som søger at opnaa stor færdighed i 1ilvirkningen af en enkelt gjenstand, der kan afsættes med fordel udenfor bygden. For tiden tilvirkes i amtet som husflidsgjenstande tøier: verken, vadmel, cheviot, saaledesi Ringsaker; i dele af Østerdalen vævede tæpper og mønsterstrikkede vaatter og strømper. Limer og visper tilvirkes især i Vang, derhos tvarer og en hel del trug, nøier omkring Hamar. Endel almindelige husge1’aad forarbeides, saaledes baljer fra 0dalen, derhos meiser og kar. — Til ophjæ1p af husfliden er der stiftet en husflidsforening for Hedemarkens amt, hvilken har aabnet et udsalg paa Hamar. Foreningen har faaet bidrag af staten, Hedemarkens landhushold- ningsselskab og Selskabet for Norges vel. Den norske husflids- forening har ladet afholde nogle kurser i amtet, saaledes i kurv- arbeide i Grue og i Søndre Odalen og i straa— og halmarbeide i Hof. Træskjærerkunsten synes heller ikke i gammel tid at have staaet høit. I det hele træffer man lidet af udskaarne træsager. Dog er fra Tyldal en kirkestol, der fremviser noget nær de ypperligste ud- skjæringer, som kjendes i vort land, og ligeledes er der fra Hof kirke i Solør nogle dørplanker med mere end almindelig smag- fuldt snitværk. Det synes imidlertid, som om denne kunstart, hvis den over- hovedet nogensinde har havt saadan udbredelse i amtet, som i flere andre af vore landsbygder, er forsvundet med middelalderen uden at efterlade sig noget spor, undtagen i det høieste paa manglebrætter. I11dIIStI’i. Antallet af industrielle anlæg var i l899 i Hede- markens amt 268 og i 1900 257. Antallet af motorer ved disse industrielle anlæg var i 1899g431 med 5l23 hestekræfter, i 19OO 405 med 5473 hestekræfter. Af disse motorer var i l899 286 drevet med vand, og antallet af hestekræfter ved disse var 335O, i 19OO 276 med 3711 hestekræfter; 134 motorer med l544 hestekræfter blev i l899 drevet med damp, i 19OO 11O med 1448 hestekræfter, i l899 var der 1l andre motorer med 229 hestekræfter, i 190O l9 med 3I4 hestekræfter. Arbeidernes antal var i l899 2665, i 19OO 2533. Antallet af fabrikanlæg angaves i amtmandens indberetning i 1890 at være 107 med 1423 arbeidere og 3158OO dagværk.