Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/548

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

ɔ FlSK OG FISKERlER. 537 I Vurru-s:jø og Drevsjø, der hører til Öster-Dalelfvens vasdrag, er der tillige murt, men ikke sik. Udbyttet af fiskeriet i Isteren anslaaes til 3000 kg. ørret og sik aarlig. Siken i Isteren begynder at gyde først i november, harren i mai og først i juni. Laken i slutten af februar eller først i marts. Smaa sik i Galten og Isteren kaldes smaasild og antages ikke at blive større. I Sensjøen og de tilgrændsende dele af Tryssilelv antages aarlig opfisket 2500—3 000 kg. ørret. Rør.s;jø i Eltdalen har meget røyr. Engeren, hvis dybde angives til 50 favne, har ørret, abbor, sik og harr. Et par mindre vande er fiskerige, saaledes Rødalvatn paa røyr og et par nærliggende vande i Tryssil. Smith omtaler sikfisket i Engeren, hvilket foregik sent om høsten, men han siger, at det i hans tid er ganske ophørt. Stor sik af W—1 alens længde og derover fanges i Engeren og Sensjøen. Som fiskevande i Tryssil nævner .—1. C. Smith Røsjøen, Elt- sjøen, Mjølsjøen, Lan(lsjøen med flere. Smith skriver. at prisen over alle fiske bærer ørreten i en liden sjø østenfor Engeren ved Metsjøfjeldet, Mjølsjøen kaldet-. Denne fisk udmærker sig ved en særdeles god smag. Videre roser han som den bedste ferskvandsfisk paa Oplandene den røyr, som fanges i en liden sjø, kaldet Røyrsjøen, og siger: «Førend Fo1kemængden var saa tilvoxet, som den nu er, fan- gede man Røer i denne Søe næsten saa store som maadelige Laxe. Henimod l Alen lange faaes de endnu, dog i langt mindre Overflødighed, end i gamle dage. I denne —ommeldte Søe fanges ingen anden Slags Fisk, end disse Røer, store og smaae.» Om fisket i Tryssil beretter .4. C. Smith: Naar isen om foraaret er gaaet bort, fiskes i elven med not og garn. Harr og ørret samt gjedde fiskes om sommeren. Paa denne tid drog folk iTryssil til fjeldvandene, hvor isen gjerne ligger til Sankthansdag, hvad de kaldte « at fare paa fiskje». De drog afsted med en eller flere heste, paa hvilke de førte fiskeredskaber samt lidt proviant. De blev borte 1, 2 eller flere uger, indtil de havde fisket saa„meget, som hestens kunde bære tilbage. Et par mennesker eller flere kunde i 2 til 3 ugers tid livnære sig og desuden have en halv eller hel tønde fisk. Venern-laks eller venernørr()t. Den for Venern og dens vas- drag karakteristiske form, venernlaks eller rettere venernørret har været anseet som en fuldkommen akklimatiseret ferskvandsform