Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/547

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

536 HE1)EMARHENs Anf. Røyr er sluppet i Mjøsen, men den synes, uvist af hvilken grund, ikke at trives der. Brasen findes maaske ikke i Mjøsen, men i Linderudsjøen. Hesl-ing, her-sling (leu(.“is(Pas grislamnej, forekommer efter (k)lleti, der benævner den guldbust, i Mjøsen. Udbyttet af fiskerierne i Laagen og den øverste halve mil af Mjøsen er af H. Hui(fbl(lt-Kaas anslaaet til at udgjøre gjennem- snitlig aarlig: Ca. 400 tønder lakesill a kr. 36.00 tønden . . . kr. 14 400.00 Sik i Laagen, ca. 1000 bismerpund (6 OOO kg.), a kr. 2.50 pr. bismerpund ........ » 2500.oo Ørret 3600—6000kg., gjennemsnitlig 48O0 kg. a kr. 1.60 pr. kg. .......... » 7 680.00 Tilsammen kr. 24 580.00 Fisket af gjedde, harr og lake er ubetydeligt. Ved Minne fiskes i december-januar ca. 350 bismerpund (210O kg.) Sik a kr. 3.6O pr. bismerpund:— kr. 1260.00. Efter disse opgaver fra H. Hai(fi1ldt-Kaas skulde det samlede udbytte af fiskerierne i den øverste del af Mjøsen og Laagen være ca. kr. 25 O00.00. I den øvrige del af Mjøsen fiskes neppe saa meget, som i denne øvre del og i Laagen, saa at det samlede udbytte af fiskerierne i Mjøsen neppe naar kr. 4O 0O0.00, og deraf falder neppe en femtedel paa Hedemarkens amt. TI’ySSiIelVe11. Fiskerierne i nogle af Tryssilelvens indsjøer er før omtalt under beskrivelsen af e1ven. Udbyttet af fiskeriet i Fæm:mdm er anslaaet til 4000 kg., væsentlig Sik og røyr, men ogsaa ørret. I Fæmunde11 er der ogsaa harr, abbor, Iake og gjedde; derhos gorsild,“som, naar den er smaa, kaldes blindsild. Ved Fæmunden og nærliggende sjøer fisker mest de, som bor der. Af og til kommer folk fra Øvre Renda-len op og fisker om høsten. I Galten antages at fiskes aarlig 6OO kg. ørret og sik. Ørreten i Ga1ten gyder om høsten fra september til november maaned; røyrens gydetid regnes fra 21de september til 8de oktober. Gjedden gyder om vaaren og lægger sin rogn ind paa over- svømmede myrer, hvor den ofte bliver tør, naar vandet falder. Der er fisket gjedde op til 13 kg. i Galten. I Ga1ten er de samme fiske som i Fæmunden, dog ikke abbor og røyr; derimod aal op til 1.5 kg. I Sølen.s;jø er fisket af røyr af vigtighed, somme aar op til 50 tønder. I Sølensjø er ogsaa sik.