Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/511

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

500 HEDEMARKENS Amt Tryta er gjeddens værste fiende. Saaledes er gjedden i enkelte vande, som den 1 mil store sjø Næren i Ringsaker, ikke talrig, skjønt der er store strækninger med græsbund, hvor den gyder sin rogn, medens der er en mængde tryte og et godt trytefiske, som i gyde- ti(len kan indbringe en fisker paa en nat fra 18 til 48 kg. Allermindst bør tryta forplantes til høifjeldsvande, hvor den, foruden yngel, vilde fortære en stor del af det eneste og bedste næringstof for ørreten, gamariderne.— For røyren synes den at være skadeligere end for ørreten. da røyren lægger sin rogn i indsjøer. Tryta kaldes somme steder «Fandens fisk», formodentlig paa grund af dens hvasse rygfinne, der ofte stikker fiskeren tilblods. Om vaaren under legetiden og om sommeren samler den sig i stim, som gjerne bliver staaende paa samme sted i længere tid, da den er en træg iisk, skjønt den er meget forslugen. Stimen er gjenstand for fiskeri. Stimen holder især til, hvor der er græs, eller hvor der i vandet er nedsænket omhuggede trær eller ris, hvorfor man ogsaa (ler, hvor tryta findes, pleier at anlægge disse saakaldte «vaser», som altid bliver visse fiskesteder. Den fanges paa forskjellige maader. Om vaaren, naar den søger under land for at gyde, tager man den med garn og, skjønt Sj(3l(ll]G1’9, med not. Adskillige steder tager man den paa samme tid i mærer og ruser, og senere hen paa sommeren fiskes den paa rev u1ed smaafisk eller mark til agn. Men især drives dette 1iske1—i baade for fornøielse og fordele skyld med stang. Det er almindelig bekjendt, at naar brisken ryger, bider tryten bedst, hvorfor ogsaa fiskerne paa den tid pleier at ligge i fiskevande11e i flere dage og nætter. Den er ret velsmagende, naar den er fersk. (åjm-.ww (ZII(’í()j)(’I’(’(l s(m(i)—a,) er en af de større indsjøfiske, men som hos os kun forekommer i Øieren og den sydlige del af Glommen. Den naar neppe op i Hedemarkens amt, men da den forekommer i Glommens vasdrag. skal den nævnes her. Den er en af de glnpskeste rovflske, der opholder sig paa dybt vand, undtagen naar den i mai søger grundene for at lege. Den “tages da med not og garn, og ligeledes fiskes den paa liner, hvortil anvendes som agn fisk, sOn1 man lader ligge saa længe, at den begynder at lngte. — Gjørsen opnaar en betydelig størrelse, ikke sjelden op til ti kg. Dens hvide kjed er fast og meget godt, naar flsken spises i det samme, den kommer af vandet. Den er i Sverige gjenstand for et ikke ganske ubetydeligt fiskeri. .S’f(—a““p11)“k(w (l(1‘“c-rin(1 (“(’“l’7llt(() forekommer i den lavere liggende del af elve og indsjoer. I)en er talrigst i Mjøsen og forekommer