Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/510

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FISK 0G FISKERIER. 499 ledes i somme sjøer i TrysSil. Den opna-ar sjelden en vægt af l til l.5 kg. Tryta er en rovfisk, der ikke bør forplantes til indsjøer, i hvilke der er ørret og røyr; derimod kan den nok forpla11teS til vande med gjedde, da den fraadser i gjedderogn. I mange ørretvande er der vistnok tryte; den er ikke nogen elvefisk, men en indsjøfisk og er derfor ikke saa farlig for ørret- yngelen, saalænge denne opholder sig i elvene. Man søger at ødelægge dens rogn, som den lægger paa kvister, ved paa grundt vand at udlægge «vaser», hvilke man tager op med rognen paa og lægger paa land, medens en mængde tryte sam- tidig fanges med «støkke»— eller jagegarn. Derved kan man vist- nok i betydelig grad formindske antallet, men dens frugtbarhe(l umuliggjør dog dens udrydde1se. Det er dog tvilsomt, om denne ødelæggelse altid er til nogen vinding. Tryta kan, som nævnt, blive meget skadelig, naar den for- plantes til ørretvande. Knapsjøerne i Aamot er 3 sjøer, som staar i forbindelse; for ca. 6O aar siden var her godt ørret— og røyrfiske; det midterste vand har dyndbund, de to andre stenbund. Fra det nederste vand gaar en bæk, der nær udløbet danner et fald. I dette vand blev sat tryte, som formerede sig over- ordentlig stærkt; den blev i den første tid stor, men som den tiltog i mængde, aftog den selv i størrelse, men ørreten og endnu mere røyren forsvandt. Ørretfisket har nu der ikke længer nævne- værdig betydning, og røyren er maaske aldeles forsvunden. I Holmsjøen ikke langt derfra er ørret, røyr og lake; og saa blev der sat tryte. Der kan endnu fiskes en del ørret, men røyren er gaaet under. Sjøen har nu mindre værdi som fiskevand, skjønt tryten bliver saa stor, at den er madnyttig. I de nævnte vande var røyren større og federe end iOsen, og ørret og røyr kunde fiskes hele som1neren. Gjentagne forsøg med at forplante røyr til Østersjøen i Aamot, i hvilket vand der er tryte, har ikke ført til synderlig heldigt resultat. Nogle røyr er dog fangede, saa det er saavidt, at den findes der. Af spæd yngel, som er sluppet i sjøen, er ikke fundet spor. Derimod er fanget nogle større sik af halvstor yngel, som i sin tid blev udsluppet. Disse havde tryta vel ikke saa let magtet. I større vande med forSkjelligartet og tildels grovstenet bund er maaske tryta, og overhovedet alle andre rovfiske, ikke saa farlig; men i smaavande er den ødelæggende for bedre fiskearter, som ikke er saa frugtbare som den. 1