Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/479

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

468 HEI)EMARKENS AM’l’. til. l det 18(le aarhundrede var ulven særdeles talrig i Øster- dalens store skoge og paa fjeldene L’lven optræder talrig til sine tider, hvorefter den igjeni længere tidsrum forsvinder Der var saaledes meget ulv i amtet omkring begyndelsen af det 19de aarhundrede, men saa begyndte den at aftage omkring 184O og syntes saagodtsom forsvundet omkring 187(). Før var den det farligste og skadeligste rovdyr i amtet. og de ældre skildringer fra Østerdalen omtaler stadig de graadige ulveflokke om vintere11. De to i 1:—da-G fæl(lede nlve nedlagdes paa vestre side af Salsfjel(l i Tolgen. l Ogsaa i det 1r3de aarhundrede maa ulven periodisk være aftaget og tiltaget. Saaledes beretter A. (r’. 15‘mifh fra Tryssil l784: ff-*Ulven —— kaldet Graabeen eller Troldet & er ikke meget almindelig i dette Sogn. For nogle faa Aar siden efterlod den vel paa nogle Steder ufordeelagtige Prøver af dens Nærværelse i vor lW’jel(ldal. Baade Vintertiden og Sommeren bleve vi Ulvem- vaer hos os; men til den Tid havde man mere end i et Snees Aar fast intet hørt til dem. Om Vinteren streifede de om paa Elven, bortsnappede hist og her mange Hun(le. Paafølgend(1 S0U1l1](Ð1’ g-ÍæSt(i’(lG de vore Sætre, hvor en Hoben smaa Kreatur1“ bleve Rov for deres glubende Tænder. Nu har man paa et Aars Tid lidet hørt til dem. I det mindste træffes de sjelden i den nordre eller nordøstre Deel af Sognet. Fjeldene og F jeld- marken maae ikke være deres rette Hjem, allermindst om Vin- teren, hvor de ikke beqvemmelig, og formedelst Sneens Mængde kan komme afsted Ulven skulde ikke heller her i Sognet være vel faren om Vinteren, da den af færdige Ski-Rendere hastig blev opjaget.» “ Ga“p(“n (j)1liis Zyn;1r) er ogsaa i aftagende i amtet. Af Stati- stiken over fældede rovdyr sees, at ligetil l865 var Hedemarkens amt det gålIl1)O1’lg(ÞSÈO i landet. Senere er disse dyrs antal i hei grad formindsket, saa amtet nu i denne henseende kun er det 8de i rækken. Gaupen har en temmelig vidtstrakt, men spredt forekon1st i amtet. Den forekommer vistnok i alle herre(ler i Søndre og Nordre Østerdalen og ogsaa i Solør og kommer ogsaa af og til ind i almenningerne i Hedemarken fOgderi. Af de 2347 stykker. for hvilke præmier blev betalt i 20—aaret l846—1865, faldt 427 stykker paa Hedemarkens amt. R(e1—cw, saavel den almindelige ræv (“(mis W::ulpe.S§) som fjeld- ræven ((—am“s lagop“s), holder til i høifjeldet og er temmelig ud- bredt i a1ntet; der blev i l9OO betalt præmie for 1235 ræve. Den er ødelæggende for smaavildtet, men udrydder paa den