Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/463

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

452 I—IEDEMARKENS AMT. af forskjellig alder og frodig ungskog, hvor den gamle skog staar glissen. Imidlertid findes der ogsaa partier, hvor den igjenstaaende skog er uvæksterlig paa grund af for stærkt og langvarigt tryk af a-ældre træer, ligesom enkelte strøg lider af fugtighed og stille- staaende grundvand. Almenningens hovedbestand er gran; paa sydkant-en findes god blandet skog af furu og gran med fin og frodig underskog. Almenningens vestre og nordre del efter linje fra Eidsvolds grændse i syd til Romedals i nord, trukket efter høiden omtrent parallelt med Mjøsen, er siden almenningslovens ikrafttræden og de paa samme byggede reglers oprettelse fredet for alslags hugst. I den øvrige almenning hugges der aarlig betydelige kvanta saavel til de brugsberettigede som til Salg Ifølge meddelte op- lysninger udgjør forbruget i femaaret 1890—1894 aarlig:

W P S I Sng— l Hus— ZGja§rde- ved Kubik- itommer.Ltømmer.. fang. r meien B ,:’I’ylvter.i ’1’ylvter. Kubik’ Læs. . Ë metor. L ( 1s-mo M 647 I 26O so 4 892 6 see 189l g 796 138 28 l 5 O64 t 6 80Ö 1892 4Í1097 248 7Ö ð163; 7 9lT 1893 f 1 0O6 19O 59 5 365 7 62l 1894 N “Ö83 21O 91 5 366; 6 904 I gjennemsnit i 826 209 67 5 170 i 7 183 En dampsag og sponsag er oprettet 1O km. fra Espen station, hvor de brugsberettigede faar sit sa-gtømmer opskaaret til bord og planker, og hvorhen der aarlig i gjenuemsnit de sidste 5 aar er fremdrevet af affa1d, top og skadeskog ca. 850 tylvter. En torvmyr er indkjøbt nær Stange station, hvor tørrehuse er op- førte og torvtilvirkning foregaar af ca. 18O0 00O st. torv aa1—lig, der leveres de brugsberettigede til en pris af kr. 2.00 pr. tusen. Fra Strandløkkens sidespor er af opsi(lderne med væsentligt bidrag af a1menningskassen bygget en 5 km. lang kjørevei, hvor- hos for a1menningskassens regning er oparbeidet en nedkjørselsvei, ogsaa anvendelig for sommerkjørsel, til Espen station, ligesom der aarlig bevilges mindre beløb til vinterveienes istandholdelse, sne- skufning og støphugning. Man har i en længere aar-række af almenningens over-skud uddelt kr. 10.00 pr. skylddaler; da kommunen havde tegnet over kr. 3OO 000.00 til bygning af Eidsvold-Hamarbanen, blev, for at lette den store midlertidige ma1trikulskat, beløbet forhøiet lige til kr. 20.0() pr. gl. skylddaler.