Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/452

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

skoG. 441 furufrø, desuden har det en noget spidsere form“og har ikke, som furufrøet, noget blivende mærke efter den løsnede frøvinge. Af en tønde gra-nkongler faar man 2.2 kg. rent frø. Det veier 84 kg. pr. tønde. Vægten af bedre og daarligere frø vari- erer dog. Frøet bevarer sin spiredygtighed længst og bedst, naar det opbevares uudklænget i kongler11e, dernæst urenset og uden fjer- nelse af vingerne, daarligst holder det sig i renset tilstand. Det bibeholder sin spiredygtighed meget længere end furufrøet: 3— til 4—aarigt fI“Ø ansees for godt, 5—aarigt er endnu spiredygtigt og 6—aarigt er i enkelte tilfælde blevet anvendt. Det friske frø giver imidlertid ikke alene et betydelig høiere procenttal af spirende frø, men det giver ogsaa langt kraftigere og friskere planter. Spiredygtighedsprocenten er i det hele taget noget større hos gran- frø end hos furufrø. Prisen paa granfrø varierer fra kr. O.(3O—1.4O, undertiden op til kr. 1.5O og kr. 2.()0 pr. kg. 0ffentlig skog og almenninger. Den offentlige og halvt- offentlige skog i He(lemarkens amt er dels statsalmenninger og statsskoge, dels oplysningsvæsenc-ts fonds skoge og endelig bygde- almenninger. Over disse skoge gives nedenfor en fortegnelse lhS8 tabel side 442—43), hertil kommer, som senere omtalt, de skoge, som Staten beholdt ved overenskomst med Røros Værk i l900. Stange og Romedals præstegaardsskoge og I1e chefgaards- skog er fra l897 overgaaede til Jønsberg landbrugSSkole som øvelsesfelt for skogbrugseleverne. Rendalens søndre statsalmenning har efter de nye karter større udstrækning end før opført, nemlig 18 925 ha. skog- bevokset mark og 26 264 ha. skogbart terræn, mod respektive 16604 og l888 ha. Snaufjeldet er her medtaget under den skogbare mark. Rendalens søndre statsaln1enning er opført med værdi kr. l370000.00 uden brugsrettigheder og med kr. 1 346000.00 disse paa- hvilende. Skogen anførtes før i en værdi af respektive kr. 2000O0.00 og kr. 140 0()0.00. Setningen og Atnedalens statsalmenning er nu anført med kr. 2O0 000.00 uden brugsrettigheder og kr. 1OO O00.00 med saadanne paahvilende mod kr. 1OO OO0.00 og kr. O i ældre opgaven VærdianSættelserne i“statsskogene saavel som i oplysnings- væsenets fonds skoge er undergaaet nogle forandringer, af hvilke de anførte er de vigtigste Herrederne paa Hedemarken har store bygdealmenninger, der ligger omkring disse tæt befolkede og rigt udstyrede jord-