Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/451

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

4—l0 HEDEMARKliNS AMT. Saavel i Sverige som i Norge og Finland har man erfaret, at de af tysk furufrø opelske(le planter lider mere af «skytte» end det hjemlige frø. F uruskogene vil gaa tilbage ved anvendelsen af tysk frø, saa at man bør undgaa dette frø. W Gr(m-fl-ø. Granen blomstrer i begyndelsen og i midten af juni, sjelden allerede i mai maaned. De jordbærlignende, rød- brune l1anblomster sidder hist og her mellem barnaalene paa det foregaaende aarsskud, fortrinsvis paa de lavere grene, og ved af- støvningen Spr-eder de et tæt, gult frømel rundt omkring sig. Hunblomsterne er derimod fæstede til selve Spidsen af det fore- gaaende aarsSkud og har en vakker, violet far-ve. De fuldt udviklede kongler varierer i form og storrelse, men er dog som oftest eylindriske med but ende. Sin sædvanlige længde, 8—1O cm., opnaar de i juli eller august, og frøene 1nod- ner i oktober. I vort kolde klima indtræ1fer rige frøaar ikke ofte hos gi-anen. Frøaarenes periodieitet i Sverige og Norge er forskjellig fra 3 til R aar. Skjønt rige frøaar kun indtræffer med lange mellen1rum, bidrager dog ogsaa de mellemliggende aars svagere frødannelse til befordring af gjenvæksten, og i11dsamling af kongler kan ogsaa foregaa i disse aar. Konglerne er modne til at høstes i oktober, ialfald fra det tidspunkt af, da nattefrost og kulde indtræffer. Indsamlingen foregaar lettest fra de fældte træer paa hugstpladsene, men kan ogsaa udfor-es fra staaende skog-. Dette arbeide udføres ofte af øvede klatrere. I rige froaar kan man kjøbe kongler til en pris af 7O til 85 øre, undertiden kun ere pr. tønde, i daarligere frøaar faar man det ikke under kr. 1.5O. Konglerne udklænges paa samme maade som furukonglerne. Paa grund af de langt tyndere kongleskjæl kan soludklængning lettere udføres med grankongler, og de behøver heller ikke at holdes saa længe i torkningsrummet. Temperaturen bør være fra 35Ò til 4()Ó C., men kan uden fare for spiredygtigheden for en kortere tid forhoies lige op til 52Ô à 56Ò C. Paa mange steder løses froet fra vingerne derved, at man om aftenen oversprøiter det let med vand og dækker det til med sække natten over, hvorefter man den paafølgende morgen kan kaste (let; det skal ved denne fremgangsmaade blive rent. Da frøet imidlertid paa denne maade let kan tage skade, er det bedre at rense det ved en let piskning eller tærskning i halv- fyldte sække, hvorefter man renser det paa sædvanlig maade Det har en rustl)run farve og kan derved skjelnes fra det graa