Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/407

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

396 Henr-:n1‘x m(ENs Aa-r. er af betydning Bliver der tømmer indeliggende i tverelvene, volder det ta-b, idet der i almindelighed for iudeliggende tømmer fratrækkes —— for skurtømmer Vi og for sliberitømmer î,Z“:s af dets værdi og man kan blive ilagt mulkt for mis1ig leveranee. Tømmerflødningen in de smaa og vanskelige tverelve drives for leverandørernes regning, medens flØd11ll1geD i de store tver- eIve og i hovedvasdragene drives for tømmerdirektionens regning. Naar sneløsningen indtræder om vaaren, tager tvere1vflød- ningen sin begyndelse; leverandørerne og skogeierne følger med spændt opmærksomhed flødningens gang, indtil tømmeret er kom- met ind i direktionsflødningen. Hvis tømmeret er hugget af frodig skog, saa anmoder som regel tømmermærkerne (kjøbernes repræsentanterl skogeieren om at lade tømmeret ligge paa land en “14 dages tid i solen, forat kvaen kan komme ud. Derved er kjøberne sikrere paa at faa sit tømmer frem. Slaar man derimod tømmeret paa vandet alle- rede straks, der indtræder lidt flom, og tømmeret er af saftfuldt træ, da kan det synke Efter arbeidet i flomtiden. og efterat det i tverelvene inde- liggende tømmer er optalt, og indberetning er sendt til trælast- l1andlerne, er tøn1meret kommet i hovedvasdraget og er sat under fløderdirekti0nens umiddelbare ledelse og kontrol. En god behandling af t-ømmeret har i almindelighed og især under flødni11gen betydelig indflydelse paa dets værdi, og ligesaa vist som en slet og langsom flødning betydelig forri11er kvalitet og kvantitet, ligesaa vist kan paa den anden side en rationel flødning i et godt vasdrag endog ansees gavnlig for tømmeret. da dette, efter at have ligget nogen tid i vand, bliver mere skik- ket til høvling og anden finere bearbeidelse Det giver nemlig da et smukkere produkt, og deraf udførte gjensta-nde forandres ikke saa meget af fugtighed og angribeS ikke saa let af sop, som naar tommeret ikke har ligget nogen tid i vand. Selv om tøm- mer-et kun skal skjæres op til bord og planker, er det fordelag- tigt, at det har ligget en stund i vand, idet man da kan skjære, selv naar veiret er forholdsvis varmt og stille, uden at de deraf erholdte 1naterialer er synderlig udsatte for at blaane, naar de stables for at tørres, hvorimod skur af frisk last, som kommer direkte fra skoge11, i saadant veir giver daarligt virke. I vore elve foregaar almindeligvis løsflødning, det er, hver stok gaar for sig. Kun over større sjøer og i kanaliserede vas- drag lægges tømlmeret i ringbon1mer eller flaader og bliver ofte slæbt af dampskibe. Løsflødni11gen foregaar paa bivasdragene sædvanlig kun i flom og begynder i sneløsningen. Tømmeret skal da være fremkjørt til elvekanten om vinteren og være udlagt for at faa en passende