Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/406

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SK()G. 395 FIOd11l11g. Vasdragene har fra den ældste“ tid været be- nyttet til flødning eller fremdrift af tømmer. Flødningen har udviklet sig af sig selv, og oprindelig maa hver trælasthaudler antages at have nedflødet sit tømmer ved sine egne folk. Da trælasthandlerne imidlertid tidligere maatte eie privilege1—et sag, kunde deres antal ikke blive særdeles stort, og det var der- for i de fleste tilfælde let at opnaa enighed om flødningens ud- føre1se for fælles regning, ligesom man ogsaa med tiden tildels indsaa det besparen(le i at udføre forbygnings— og regulerings- arbeider i vasdragene for at lette tømmerets fremdrift. Det ældste, og i lang tid eneste, almindelige lovbu(l an- gaaende flødningsvæsenet er forordningen af l7de Oktober 1794, den saakaldte lændseforordning, der ordnede forholdet mellem landeiere og flødningsvæsenet ved anlæg af lændser. Derhos var d er en lov af 31te mai 1848 om expropriation til fordel for regulering af fosser og strømme og dæmningSanlæg til fremme af flødning, samt lov af 26de august l854 med bestemmelser om flødnings- og flodrensningsvæsenet. Disse to love ophævedes ved den nye vasdragslov af 1ste juli 1887, der traadte i kraft den 1ste januar l888. Endelig er der lov om behandling af det saakaldte krabas- tømmer og bundtømmer af l2te juli 1848. B2mdtømmer er sunket tømmer, som optages af vasdrag. Ifølge den nævnte lov kan kongen approbere regler, hvorved flødnings- foreninger og lændseeiere bemyndiges til at sælge saadant tøm- mer-, mod at beløbet anvendes til fordel for vasdraget. KrabasfømmPr kaldes last„ som i vasdrag, hvor fællesflødning er indført, ved udskilling eller sort-ering findes uden mærke, og hvis eier saaledes ikke kjen(les. Det bliver at behandle i lighed med bundtømmer. Flødningen er vigtig. Hvis den gaar sent, forvoldes tab baade for kjøber og sælger af trælasten, dels fordi tømmeret kommer frem saa sent paa høsten, at den skaarne last ikke fa-ar nyde godt af sommer-tørken, og dels fordi tømmeret bliver liggende paa tørt land længe, og da sprækker; naar dette tømmer bliver slaaet paa vandet, gror sprækkerne igjen, efter at de først har fyldt sig med elvesand. Naar saadant tømmer gaar gjennem sagrammerne, bliver plankerne slette. Forberedelser til flødning i tverelvene begynder allerede som- meren forud med istandsættelse af atholdsdamme, skaadamme, oprensning af elvene, minering af sten og fjeld etc., saa at alting er iorden, til vaarflommen kommer. I marts og april holdes flødermøder, hvor de forskjellige leverandører vælger fløderhus- bønder eller bortsætter flødningen til entreprenører, der —— under opsigt — har at forrette arbeidet. At— flødningen i tverelvene er ordnet paa en heldig maade,