Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/396

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

sHoG. 385 Fra Østerdalen er der en del tilvækstbereguinger, som her hidsættes: *) I en skog i Stor-Elvedalen i en høide af 3O0 og 460 m. o. h. er fundet en gjennemsnitsvækst af 3.9 kubikfod pr. maal for furu

124 m.3 pr. km.2 skog og 3.2 kubikfod pr. maal for gran og

furu = 102 m.3 pr. km.2 skog. Som usædvanlig tilvækst anføres fra Julussa i det nordlige Elverum en tilvækst stor 12.1 kubikfod pr. maal = 386 l11.3 pr. km.2 skog. — Fra Elverum og Aamot findes en del tilvækstberegninger af skogingeniør Krog. De fundne tilvækster hidsættes, idet tallene i en rubrik er omgjorte til m.3 pr. km.2 (se pag. 386). Middeltallet af disse tilvækstberegninger giver 4.22 kubikfod pr. maal (135 m.3 pr. km.2) og den midlere bestand pr. maal bliver 599 kubikfod: l90.92 m.3 pr. hektar. Det oplyses, at bestandens uforholdsmæssig høie alder bidra- ger til at trykke den a-arlige gjennemsnitsvækst. Naar skogen har naaet en vis alder og afsluttet sin bedste vækst, bliver denne aarlig mindre og mindre og bliver tilslut forsvindende liden. Jo magrere skoggrunden er, desto tidligere indtræffer ogsaa tids- punkterne for tilvækstens kulmination og for dens ophør. En til- vækstundersøgelse f. eks. af prøveflade nr. 10 foretaget i bestan- dens 9Ode aar vilde have vist en gjennemsnitstilvækst af sand- synligvis ca. 2.7 istedetfor som nu af den 200—aarige, udlevede bestand l.42 kubikfod aarlig. De for disse altfor gamle skogpar- tier fundne afkastninger tjener nærmest til at paavise, i hvilken grad man forringer indtægten af skogen ved at lade-den blive altfor gammel, en feil, som vore skogbrugere i det hele taget ikke er tilbøielige til, men dog ofte begaar ved endelig at ville op- drage træer af en vis større dimension, uanseet om jordbunden har den dertil fornødne vækstkraft. Tilvæksten ved Pramhus gaard, som hører til de bedste skoge i Eidskogen, angives til 6 a 7 kubikfod pr. maal (l91 til 223 m.3 pr. km.2 skog); ved HypothekbankenS takster er her fundet en tilvækst af hele 16.9 kubikfod pr. maal (Ca. 54O m.3 pr. km.2), i Eidskogen angives 5.7 kubikfod (182 m.3 pr. km.2)**) I skogene i Solør er tilvæksten anslaaet til 6.4 kubikfod pr. maal eller 204 m.3 pr. km.2 skog. Ved sjøen Tysken i Grue er fundet af 2lIyhrvold 2O.8 kubikfod pr. maal: 663 m.3 pr. km.2 skog for en 8O—aarig granbestand, og for Hof præstegaardsskog er funden 5.5 kubikfod pr. maal: 175 m.3 pr. km.2 skog. Nedenfor Bingfos udenfor Hedemarkens amt er der i Ullens- “; J[yh1—vold: Skov— og fløduingsforho]d i Glommens tommerdistrikt. Meddelelser fra det statistiske ceutralbureau. 5te bind, tillæg ur. 3. ‘“Û) Angaaende en plan for kommunikationsvæSenet. Bilag. Momenter vedkommende Spørgsmaalet om trælasttra11sport paa jernbaner pag. 22ö. 25 — HCde1l1firk0D8 amt.