Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/395

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

ill-i4 Ill-ZI)I—2MARKENS AMT. stillet undersøgelser ved de af Hypothekbanken takserede skoge i Glommens vasdrag. l)en gjc“nnemsnitlige kubikmasse for samtlige for Hypothek- banken takserede skogs i Glommens vasdrag udgjør 6O.81 m.3 pr. ha. produktiv skogmark. l)en gjennen1snitlige aarlige tilvækSt udgjør

2.02 m.3 pr. ha. Massetilvækste11 er altsaa 3.:32 pct.

Taksterne omfatter skog1— af saavel furu som gran, delsi blandet dels i ublandet bestand. Tillige omfatter de skogbund af den forskjelligste beskaffenhed. Man kan derfor gaa ud fra. at taksterne repræsenterer gjennemsnittet saa nogenlunde, saavel af skogbestan(l som af skogbund. Bestandens,xjennemsnitlige alder er meget forSkjellig, nem- lig fra l4)0 nedover til 2O aar. Ved at sammenligne dette antal kubikmeter med det antal. der ovenfor er angivet for sluttet bestand i Finland. vil det sees. at bestanden gjennemsnitlig er meget lavere, end den skal være i velstelt furuskog med sluttet bestand. For at bestemme skogens kapitalværdi beregnes dens nu- ViPI’(§11(lG indhold og dens fremtidige tilvækst.g Man a(lskiller: hVl’(l]lfl.f(’f.Sfl-ZI’(I’Zɔ’—W eller skogens forøgelse i kubikmasse ved den aarlige tilvækst. Kl’(IZiZ(‘Z—8ZíZit’(73ZiS(i eller træernes. tømmerets stigning i værdi, eftersom de vokser; thi de store dimensioner har forholdsvis større værdi pr. m.3 end de smaat Dyrh(1(l.s-til:.&(Pk.s-t eller skogprodukternes antagne stigning i værdi efter de gjorte erfaringer. Erfaring viser, at skogens værdi er steget i det hele trods store fluktuati0ner i pris. I)yrhedstilvæksten ansættes af nogle til l a 2 pct. Kvantitetstilvæksten er undersøgt paa nogle steder af forst- lllOSfel’ H()t’Jljjt‘ i Tryssilelvens vasdrag. Iiubikfod m.9 pr. pr maal km å Ved Snerten, Trangdalen1 Furu 3 3 105 6lÔ 43‘, 560 m. o. h. 1 (stærk vækst) “ Drevsjøhytten Ole 50‘, I 675 1n— O. h. lFuru (rank, velformet) 2.87 91 Snerten, Gjeteryggen I O I O 1s1Ò 43‘, som 11l. O. h. 1 Furu — ““08 ÖÖ Mellem sner-ten og Høg— I berget„ Laubakken — Furu 3.90 124 i;1Ò 4?3‘„ må m. O. h. I g G Wg W Middeltal 3.04 96