Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/369

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

358 HE1)EMARKENS AMT. fra stubber efter nedhugne birketræer, saaledes paa braateland, hvorimod birkeplanter af frø ikke er særlig farlige for den. Fra det 2()de til det 30te aar er det snarere furuen, som faar over- taget ved sin stærkere vækst i høiden. Paa magert jordsmon er der ingen fare for, at furuen skal fortrænges af birken, de trives begge godt sammen. Saadan bestand har den fordel, at den er mindre ildsfarlig end ren furubestand, og de tilfredsstiller ogsaa godt de forskjellige behov for trævirke paa privat eiendom. I skog med lang omløbstid, som i Statens skoge, bør blandingen dog kun være forbigaaende, da birken ikke holder ud saa længe som til furuens hugbarhedsalder, og blandingen bør her helst være saadan, at der ikke opstaar hul eller tomme rum ved bir- kens fjernelse. Ved en kortere omløbstid, kun beregnet paa ud- vinding af brændsel og bygningstømmer, er blandet bestand af furu og birk i private skoge meget fordelagtige, dog helst saa, at furuen er overveiende, samt at der ogsaa levnes lidt plads til granen For birkens passende indblanding i vore furuskoge pleier naturen selv at sørge. Furuens betydning for skogdriften kan skjønnes allerede af dens store udbredelse, ikke alene i de lande, hvor skogen som hos os vokser af sig selv, men Ogsaa der, hvor den plantes. T()111U1GPOtS tekniske egenskaber i forbindelse med stammeformen har gjort vor furu til det mest skattede af naa-letræerne, ei alene i dens hjemland, men i hele Europa. Godt malment furutøm- 1;1ers hol(lbarhed staar i bygninger knapt tilbage for eket-ømn1er. Ikke af noget andet tømmer anvendes saa store mængder til husbygning, jernbanesleepers m. 1n. I verdenshandelen er i al- mindelighed virke af furu 2O pct. dyrere end af gran. Baade som materiale for vore vaaningshuse og øvrige bygninger, for skibsbyggeri, snedkeri m. m. og især som gjenstand for eksport har furuen stor værdi for Norge Flere af furuens egenskaber har gjort, at den har vundet større udbredelse i Europa, og at den i senere tid ved dyrkning er blevet overført til de forenede stater i Nordamerika. Den har en beundringsværdig evne til at give god afkastning paa de af naturen alIerdaarligst udstyrede eller af menneskene aller- mest ødelagte skogmarker, og dette bidrager først og fremst til dens udbredelse, thi eftersom ager og eng optager et større areal, levnes tilsidst kun det mindst frugtbare til skogene. Furuen har desuden den uvurderlige egenskab, at den i tidligere alder vokser raskt, og at den saaledes allerede efter en ganske kort omløbstid giver udbytte. Dens evne til at udholde skogbrand og anden mishandling har reddet store strækninger fra at afskoges. Erfaring viser, at de bedste furuskoge ei vokset op efter