Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/367

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

356 l-IEDEMARKENS A1HT. C træer, som for at undgaa at undertrykkes af de ældre, nødes til at vokse meget raskt i høiden og som følge deraf udvikler meget tynde stammer. — For stormskade er furuen mindre udsat end granen, men til- trods for sin stærke roddannelse gaar den dog ingenlunde altid fri. Middelsaarige og ældre træer rives op med roden, stammer, som er beskadigede af forraadneIse, brandsaar og lignende feil, kan brække. Stormen ødelægger ikke ganske paa samme maade i fl11’l1Sl(0g som i granskog. I granskogen blæser sædvanlig de træer overende, som staar igjen, hvor der nylig har været hugst. eller ved skogkanten, hvorfra stormen saa herjer videre en kortere eller længere Strækning I furuskogen fældes træerne mere sporadisk hist og her, hvor der er aabning til at bryde ind, og især er dette tilfælde paa stenede bakker og aaser, hvor træerne tillige er svagt rodfæstede. Faa træsorter er saa udsatte for insektskade som furuen. Vore kolde vintre og korte sommre er heldigvis ugunstige for udviklingen af de i Mellemeuropa almindelig forekommende som- merfuglarter, der er furuens værste fiender, og hvis herjinger i Tyskland, Polen og Rusland har strakt sig over hundredevis af kvadratmil. Desuagtet har vi et ikke ubetydeligt antal af furuens fiender i insektverdenen. Furuen lider af adskillige Sygdomme I ung og middelsaarig bestand, imellem ogsaa i gammel skog, tørker hist og her enkelte træer bort. Først tyndes baret og falder af fra toppen og de øverste kvistkrandse, hvorefter sygdommen ikke sjelden bliver længere tid staaende paa samme standpunkt, men oftest fort- sætter den uden afbrydelse, saaledes at træet efter nogle maa- neders forløb, undertiden kun efter nogle ugers, har mistet alt sit bar, hvorefter barken løsner og falder af, og træet forvandles til et skelet. Denne sygdom foraarsages af en liden parasit- svamp. Raadning i kvistei-ne fremkommer derved, at vand trænger ind i Stumper efter tørre og affaldne kvister, saa at de begynder at raadne. Sagtømmerets og bygningstømmerets bru’gbarhed og værdi formindskes derved i høi grad. Den udbreder sig ogsaa ofte videre som stammeraadning. Stubberaadning eller kjerneraadniug er en meget almindelig sygdomsforeteelse hos gamle træer. Den forekommer næsten ude- lukkende hos træer af store dimensioner og høi alder og saaledes særlig hos overaarige træer. Kjernespræk, der er en sædvanlig foreteelse hos de fleste træsorter, er ogsaa almindelig hos furuen, efterat den har op- naaet en høi alder og større dimensioner. Furuen forekommer ofte i ren bestand. Dette er særlig til-