Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/246

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

JORDBRUG. . 235 Ager gør Eng. riger-. E0ng. Brandval . . 4.8 2.() 2.8 Hof . . . . 4.8 2.0 2.8 Aasnes . . . 4.3 1.7 2.6 Vaaler . . . 3.4 1.3 2.1 Tønset . . . . 2.2 O.1 2.1 Elverum . . . . 2.1 0.7 I Lille-E1vedalen . . 1.3 0.05 1.2 Aamot .... . O.9 0.2 O.7 Tolgen .... . 0.9 0.01 O.9 Stor-Elvedalen . . O.8 O.2 0.6 Kvikne .... . 0.8 n 0.03 0.8 Tryssil . . . . O.7 0.08 0.6 Sollien . . . O.7 0.04 ().7 Rendalen ....... O.5 0.06 0.4 Disse procenter af herrederne er beregnede efter herredets samlede area-l, indsjøer medtagne. Alle de herreder, som har lerskifer og kalkste11e eller silu- riske lag som en væsentlig bestanddel af undergruuden har pro- centvis de største arealer af dyrket jord. I de egentlige Hedemarksbygder kan ikke mange gaarde siges at være særlig udsat for ji“ost, men vel nogle af bygdernes øverste eiendomme og pladse nærmest almenningerne, og desuden fryser det paa enkelte steder langs bækkedrag og myrdrag; i det hele er disse strækninger smaa. I Odalen er bygderne i det hele og store ogsaa i regelen forskaanet for frost paa kornet, men paa enkelte steder fryser det jo ikke saa sjelden og da helst paa eiendomme i aassiderne og paa myr-jord, og det er helst bygget, som fryser. Paa nogle gaarde i Nordre Odalen er man særlig udsat for frost. l Vinger og Eidskogen er man udsat for frost nogle nætter i august maaned og de første dage af september, men i regelen faar man modent korn. I Solør er enkelte dele af herrederne særlig udsat for frost, saaledes eiendommene efter Flisas dalføre og eiendommene om- kring Glesmyren, men i de senere aar har det været sjelden, at det fryser, ialfald om høsten. Af og til kan der indtræde kolde nætter ved St. Ha11stider, hvilket kan gjøre skade paa potet- græsset. Paa Finskogen avles poteter og lidt byg, og der øde- lægges potetgræsset af og til af nattekulde. I Østerdalen er man paa mange steder udsat for, at kornet fryser-, saaledes langs Ljøra og langs ’I’ryssilelven, undtagen i en del af bygden omkring hovedkirken. Høit oppe i Østerdalen og dens sidedale, som Foldalen, er det regel, at kornet fryser.