Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/187

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I76 HEI)EMARKENS AM’I’. flødningen; kun ved Nygaardsholmen lægger der sig op noget tømmer. — Paa denne sidste Strækning optager Flisa to elve, der falder ud næsten lige over for hinanden, nemlig ]1Ýl’Ok(I(l(’)J fra øst og Ky1ma fra vest; de falder ud i Flisa omtrent 2 km. nedenfor F lisstrand. [Krokaac1)z kommer fra et tjern mellem J uvberget og Hjerpe- liden i SVerige, gaar gjennem (—)m“e og .lIPllcmst(1 Kroksjo og naar ved ros nr. 98 gjennem S(m(lre Krok.s;j“ (242 m. o. h.l ind i Norge, hvorefter den løber vestlig ud i Flisa straks ovenfor Kynoset. Damme findes for de tre Kroksjoer. I almindelige aar, naar isen paa sjøerne ikke er altfor svær, kan man paa-regne at komme frem med flødningen fra Nordre Kroksjø. Tømmermængden er ikke ubetydelig. Det flødede kvantum i femaaret l886—-189() udgjorde ca. 87O tylvter i gjennemSnit aarlig. “ Vasdragets længde— nedenfor øverste dam er ca. l8 km. W .lI(e)“kcsf(?(Zer er: Mellemsjøen, Nedre Kroksjøen, Kvernfløten, SønSterudmyr- vælten, Posaasengen, Holmrønningen og Gammelrønningen. Kym:a, 48.5 km. lang-, kommer fra den sydvestre side af Nodl)jerget i Elverum straks øst for Bergersjøen. Den flyder først mod sydvest og saa mod sydøst; den har været ledet til Lí(’.81“(16)l (0.74 km.*l i en rende, som m1 er tilStoppet. Den gaar videre gjennem en flad bjergegn med tildels myrlændte bre(lder og danner de ubetydelige sjøer Gal.sjjø og Kym.qjo, som tilsammen er ca. 6 k11l. lange, men meget smale; elven modtager lidt nedenfor tilløb af 1SiM“(‘b(Pkk(1n. Kynna er vanskelig at vade, da bunden er blød. Sí[Å’(?J1(’8Za%’(W (1l km. lH1lg“l dannes af G‘N(fl)fillll(ZSf)(Pkk(J]l og Bjør- f)(Pkk(“llV, der udspringer nær hinanden i nogle store myrer paa grændsen mellem Elverum og Vaaler. Vasdraget flyder sydvestlig tæt forbi —S’ilk11.s;j(1P“, som ved et meget kort elvestykke staar i forbindelse med vasdraget, og falder i Kynna ved Silkeoset paa elvens østre bred. Den flyder gjennem meget myret terræn og er vanskelig at vade. I SilkPb(ekke“ flødes fra Silkesjøen, for hvilken der er dam. Flødningen pleier at drives sammen ved mellemste afdeling af Kynna. Udkommet er sikkert. men tømmermængden liden. rlI(I3l’k(’8f(’(f(’v)’ er: Kverndamme11, Bjørbækoset, Aakroken, Stenmyrdam, Kjæk- hansbækoset, Hemvælten„ Bjørfløten, Risbergsfloen og Gjetvælten. Efter udløl)et af Silkebækken gaar Kynna ind i Vaaler og danner paa grændsen en anden og mindre Silkesjjø. Den gaar der- efter mere østlig, heier Saa igjen mod sydøst, danner Hol.sjøen