Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/141

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

130 HE1)EM.ɔ.m(P:xS AMT. er i forhold til størrelsen en ret God flødnin0selv— den 0Paari strømme og smaafosser. Ingen elv i Tryssil gaar saa tidlig op som Litle Tandaaen. Snesmeltningen kan stundom gaa saa hm-tig, at isen ikke faar tid til at bryde op. Passer man da nøie paa, kan flød- ningen gaa glat ovenpaa isen. Fleres kommer fra Fler.sýøerne paa vandskjellet mellem Tryssil- elven og Dalelven. Elven, hvori der kan flødes 1O,—5 m. langt tømmer, har strømme og stride fosser, som Skj(B)ÏfO8—S’(3Il, Bækk(îfossen— og BjørveU’ossen. I ingen fos i Tryssil har der fæstet sig saa mange tømmer- hauge som i Skjærfos i Flera. Ved Flersjøerne findes 4 holddamme, nemlig ved Fleras udløb, ved udløbet af Ljørdal kana-l, for Blank.sjøkanalen— og Store Fleråjøen; ved hjælp af den sidstnævnte opdæmmes vandet til ikke mindre end 5 m.s høide. Flera optager ovenfor Bækk(1J’ossen, Nes-(:ol(lb(ekken (11 km. lang), som er flødbar omtrent 1 km. og har en holddam. Ljørdal kanal. I aaret 1857—58 gra-vedes paa bekostning af Tryssil skogbolag fra den 10 m. høiere liggende LWitle Fleɔm“ø til Ljø-ra paa gaarden NyOørdalen en ca. 2 km. lang flødningskanal, delt i 2 niveaner med hver sit saakaldte «uppfordringsværk». Derved aabnedes flødningsvei fra Dalelven til Tryssilelven, en vei, der har været i næsten stadig brug, og gjennem den har antagelig gaaet mindst 120 OO0 tylvter Ljørdalstømmer til Tryssilelven. Fra Ljøra gjennem kanalen overføres fra henimod 3OO tylvter tømmer om dagen, og ialt 4 a 5000 tylvter under vaar- flommen.] Nedenfor G—maa deler Tryssilelven sig i flere arme, hvorefter den rinder stille og danner RllTl(ZflO87l, med en mængde lave holmer og øer. Fra Rundfloen rinder elven i svag strøm ca. l km., ind- til den de 3 sidste kilometer, forinden den naar rigsgrændsen, danner fos paa fos. Den første og største af disse fosser er Lutc(faldet, 3OO m. langt med fald paa 7 m. I den øvre del deles faldet af et lidet fjeldstykke i 2 arme. Fossen falder i 2 afsatser. Fra det øverste toarmede stup, der har et fald af 2.2 m., gaar elven ca. 15O m. med et fald af 2 m. til den nederste afsats, hvor fossen har sit største lodrette fald paa ca. —Z3 m. Nedenfor Lntufaldet rinder elven 5—60O m. i svag strøm, først i syd, gjør derpaa en liden sving til sydøst, Svinger mod øst og danner-: V(—.S—l(1cW(Zjbssm, 35O m. lang og med et fald paa 3.8 m., hvor- paa den rinder stille ca. I km., først fremdeles i østlig retning, Q D V D