Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/126

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

’VASDRAG. 11 5 findes endnu, saa at vandstanden i sjøen fremdeles er opdæmmet 1.6 m. over den oprindelige. Nu er det fra svensk side, man ønsker dam, da Fæmunden vilde blive et vandresevoir for tømmerflødningen i elven nedenfor. Tryssile1vens udløb ligger paa Vestsiden af Fæmunden, ca. 4 km. fra sydenden af sjøen, og her er et grundt, svagt strøm- mende ca. 15O m. langt stryk, der kaldes Gløt-s“undemɔ, mellem Fæ- munden og den kun lidet lavere liggende Gløt.Sjø, der er ca. 2 km. lang og ca. 1 km. bred. Fra denne sjø har Tryssilelven, der her benævnes Gløtelven, sit udspring, og ved udløbet danner den en ca. 4 m. høi fos, Damfossen; her blev den omtalte dam i sin tid bygget Fjeldet er her overdækket og bestaar af grovstenet aur. Elven er saa grund, at den er vadet straks ovenfor fossen. Det antages, at der kunde paaregnes en tappehøide i Fæ- munden af 3.1 m., hvoraf 1.6 m. kunde tappes i dybden ned til den gamle naturlige lavvandstand, og kun 1.5 m. maatte til- veiebringes ved opdæmning over nuværende vandstand. Som følge af høiden over havet, 673 m., er klimatet ved sjøen haardt. Da dybden af sjøen ikke er saa stor, lægger Fæ- munden sig tidlig, som regel før jul, og den gaar først op sent paa vaaren, som senere omtalt. Korn modnes saare sjelden ved bredderne, af og til avles poteter. Bebyggelsen er spredt, ialt er omkring stranden omtrent 2O opsiddere. Fædriften er hovednæringsveien; foruden nogle faa dyrkede jordlapper er der mange udslaatter og paa flere steder taaleligt beitesland; en vigtig næring er skogdrift, og dertil kommer fisket i Fæmunden som binæringsvei. Omkring Fæmunden er taalelig god skogbund, men den største del af sjøens nedslagsdistrikt ligger over skoggrændsen og bestaar væsentligst af moseklædt snaufjeld; skog vokser da kun paa de lavest liggende strækninger af nedSlagsdistriktet. Der er her glissen furuskog med langsom reproduktion og en del birkeskog. Ved den i 1901 mellem staten og Røros Værk sluttede over- enskomst er skogene om Fæmunden delt mellem staten og Røros værk, som senere omtalt. “Ved almindelig sommervandstand rinder fra Fæmunden til Glommens vasdrag ca. O.8 m.3 vand i sekundet gjennem de før nævnte af Røros Værk gravne render. Flødningen af tømmeret paa Fæmunden var tidligere be- svær1ig; man tømrede sammen store flaater og ventede paa søn- denvind, hvilken vindretning er sjelden om vaaren, efterat sjøen er gaaet op, heisede saa seil paa flaaterne og seilede tømmeret op til sjøens nordlige del.