Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/94

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

N ore hen-ed. 87 Fjeldene hæver sig heller ikke høit over plateauet. Saaledes ligger: Langesjøen ........ 1 228 m. o. h. Bjørnesfjorden ....... 1 220 —l medens de nærliggende toppe: Skræken ligger . .; . . 1 432 — v Rødhelleren . “. . . . l431 — altsaa forskjellen . . . . . . 200 a 2l5 m. Halnevandet ligger ...... l l67 — n Halvekollen nord for vandet paa grænsen mod Bergens stift . . l 383 — altsaa forskjellen ..... Skardsfjeld paa den sydøstlige del ...2I6» af Vidda har en høide af . . l 322 — — Høiden af det nordenfor liggende Skardsvand kjendes ikke; men det kan ikke ligge meget lavere end Langesjøen, og forskjellen over- stiger neppe ......... 150 a 200 » Af andre høider kan nævnes: Bjørdalsnuten nordvest for Skarsfjeld 1 38O — Krækjaheia nord for store Heiern- vand ......... l 328 —- Store Heiernvand ...... 1 l55 — . 1“73 » altsaa forskjelIen .... . .... . Toppene stiger saaledes, som man ser, kun undtagelsesvis mere end 200 a 25O m. over plateauet. I regelen er forskjellen betydelig mindre. Forøvrigt har de forskjellige dele af Vidda en forskjellig karakter. den-sydøsl.ige Her er kollerne talrige og forholdsvis bratte og bæknerne smaa og trange.“ Mest af en slettes karakter har Vidda i sit sydvestlige parti — her tales stadig kun om den til Buskeruds amt hørende del af Vidda —— nord

9g j’GStî
Ë:0IffggEj6—ËfiæSfj0IËGfi .0gmÞ—Ei-I3g§j-9“§H, hvor derPliggeJ—vi“dtgt;a-l;te,
 mx1:9.r..“ ..(22...smauand..(2DLxl§lþ„“Ë“„„§„Ë —

C.gÊr-Z Ogsaa i sit nordlige parti vest for Skurdalen og syd for Usta- vandet, hvor Nordmandslcpet gaar, har det bølgeformige terræn karakteren af en temmelig flad, høitliggende fjeldsIette med en vid udsigt. Forøvrigt er heiekarakteren med langstrakte, jevnt skraanende høider overalt sterkt fremtrædende paa den østlige del af Vidda. I1aage11 Og dens tilløb. Laagen modtager paa Hardanger- vidda følgende tilløb fra nord: 1) Langesjøens vasdrag, der udspringer paa grænsen af Bergens stift og gjennem Djupselven og Gjeitsjøen falder i Laagen 3 a 4 km. vest for Laagelibjerget. Vasdragets længde er 29 km. 2) Heiernelvens vasdrag, der kommer fra Svartevandet vest for Stødlefjord i den til Hardanger hørende del af Vidda og falder i Laagen mellem Laaglibjerget og 0ssjøen i Dagalien straks nedenfor Vidda. Længde 39 km.