Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/9

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

g-n-;.—M i 4 Buskeruds amt. Hvad den topograiiske beskrivelse angaar har jeg lagt denne saavidt muligt over paa de enkelte herreder. Et amt —— iudpræget grad gjælder dette om Buskeruds amt — er en saa vilkaarlig enhed, at det ikke falder naturligt at give en sammenhængende topografisk beskrivelse af dette. Man bliver i alle fald nødt til at gjøre beskrivelsen saa godt som uafhængig af amtets administrative inddeling, og derved bliver det besværligt for læsere, der ikke paa forhaand har nøie kjendskab til amtet, at følge med og tilegne sig det læste. — Mere naturligt er det at betragte hvert fogderi som en geografisk enhed. Dette er saaledes utvilsomt tilfældet med distrikter som Hallingdal og Numedal-Sandsvær. Naar jeg ikke desto mindre kun har henlagt en ringe del af den topograiiske beskrivelse til fogderierne i sin helhed, da er grunden den, at jeg tror, at den store mængde af stof som paa denne maade maatte samles under ett, vilde virke —trættende paa læseren. Hvis man få eks. under —ett vilde opregne alle de bielve, Laagen modtager under sit løb gjennem Numedal og Sandsvær, vilde det kræve et vidtløftigt arbeide ledsaget af ikke saa lidet kartstudium at følge -med. Anderledes er det, naar man for en mindre enhed som et herred op1—egner bielve og gjør rede for deres løb. Selv inden herre- derne har jeg hist og her indtil en viss grad spaltet den topograiiske beskrivelse, hvor de enkelte sogne, hvori herredet eller prestegjeldet er delt, danner udprægede naturlige topografiske enheder, saaledes som f. eks. 0pdal og Dagalien i forhold til Nora herred, eller Lyng- dal i forhold til Flesberg. De Wtalstørrelser, jeg under beskrivelsen har benyttet, er hentet fra de bedste kilder, der antageligvis kan skaffes. “ Ved angivelsen af arealer af dyrket mai-k, skog og snaufjeld tilligemed jordbundens beskaffenhed er professor HelZands «Jordbunden i Norge» benyttet. . Ved ansættelsen af nedslagsdistrikter, af elvenes længde og af fladeindhold af indsjøer har jeg i alt væsentligt henholdt mig til den geografiske opmaalings topograiiske notiser, til hvis benyttelse der velvillig er givet mig adgang af bestyrelsen. Jeg har ligeledes ved høideangivelserne for støi-stedelen henholdt mig til den geografiske opmaalings opgaver, der ogsaa i andre hen- seender har været mig til nytte. — Hvor jernbaneundersøgelserne har virket og har optaget høiderne ved nivellement, har jeg imidlertid benyttet disse, der velvilligen er stillet til min disposition af vedkommende kontor. De saaledes er-