Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/82

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

N ere herred. 75 med 293 indb. og 0pdal med 1146 indb. Det er delt i 2 lens- mandsdistrikter: Nore,W hvortil en mindre del af Dagalien hører, med 1 6l6 indb. og 0pdal, hvortil den største del af Dagalien hører, med 1 aas indb. A W Fordelingen af dyrket mark m. v. Af ‘bex1—edcts flade- indhold — omtr. 2 865 km.2 — er 36,1 km.2 eller l.,s pct. „ager og eng,4 290 km.2 eller 10,1 pct. skog og 2 538,9 km.9 eller 88,6 pct. snaufjeld., myrer, indsjøer og udmark m. v. J ordbunden i Nore er mager og stenet og lidet skikket for dyrkning. I Dagalien“ og Skurdalen bliver kornet ofte ikke modent. Hvor daarligt korn— og potetesavlingen lønner sig “i Dagalien og Skurdalen vil man forstaa, naar man faar vide, at matrikulerings- kommissionen i sekstiaarene ikke opførte avlingen af poteter og korn for disse distrikter, men kun udsæden, fordi denne i de sidste 6 aar intet udbytte havde givet. Havnegangene og fjeldbei- terne er derimod gode.“ Skogen skal paa mange steder være god; men veksterligheden, navnlig i 0pda1, ringe. ‘ I1eVeVei. Af herredets mandlige befolkning er 517 optaget med jordbrug eller fædrift. Af disse er 353 selvstændige gaardbrugere, forpagtere eller leilændiger. Der er desuden i dette herred en del fæhandlere (15) og en del skræppekarle (7)*. Af de øvrige er 71 husmænd, altsaa det eneste af fogderiets herreder, hvor husmands- standen’ spiller nogen større roIle. Beskjæftiget ved fabrikindustri er kun 1. Af haandverkere og smaaindustridrivende er der 60. Af godseiere, rentenister og kapitalister er der 7 og af fattiglemmer 1O. DiSSeI1te1’e. I Nora var der ved udgangen af 1890 126 indi- vider der tilhørte de lutherske frimenigheder, og 4 der ikke tilhørte noget trossamfund. Heri-edets samlede skyld udgjør 1 o2o mark 28 ø1—e. Denne skyld er fordelt paa 222 gaardsnummere og 5’50 parceller. Af paroellerne er: 37 under 10 øre — 255 mellem l0 —— og l skyldmark 2l5 — l skyldmark — 5 — 37 — 5t — — l0 — 6 over 10 — Dividerer man den samlede skyld med antallet af selvstændige jordbrugere i herredet, faar man som middelstørrelse for de virkelige jordbrug 1,s5 skyldmark. Da skyldmarkens saIgsværdi inden herredet efter gennemsnittet for de sidste 6 aar udgjør 2324 mark, skulde gjennemsnitsværdien for brugene i Nore, herunder ikke indbefattet ubetydelige parceller, altsaa være omtrent 4 3O0 kr.

 

’ I Rollag er der 2 fæhandlere, i Sandsvær 1 og i Flesberg ingen.