Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/75

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

68 — G p BuskerudS amt. III(ldeIiIIg. Rollag udgjør 1 prestegjeld, der er delt i 2 sogne, Rollag sogn med 973 iudb. og Veggli sogn med 572 iudb. Z Fordelingen af dyrket jord m. v. Af hc1—1—eden fiadcind- hold — 435,s9 km.2 — udgjør 19,s km. eller 4,4 pct. ager og eng, 100 km.2 eller 23 pct. skog og 3l5,6 km.2 eller 72,6 pct. snau- fjeld, vande, myrer, udmark osv. J ordbunden bestaar væsentlig af sand og aur og er gjennem- gaaende mager og stenet. Beiterne skal være ret gode. Skogen skal være af middels veksterlighed. I10V0Vei. Af herredets mandlige befolkning er 253 optaget med jordbrug og fædrift Af disse er 174 selvstændige gaardbrugere, forpagtere eller leilændinger. Af de øvrige er 26 husmænd. Be- skjæftiget med fabrikdrift er kun 3, og af haandverkere er der 36. Af gaardeiere, rentenister og kapitalister er der 3 og af fattiglemmer 6. DiS80IItere. I Rollag fandtes der ved udgangen af 189O ingen dissentere. Herredets samlede skyld udgjør 599 muk Og 1 øPc. Denne skyld er fordelt paa 86 gaardsnummere og 25O parceller. Af parcelllerne er: 13 under 10 øre 74 mellem 10 — og 1 skyldmark 133 — 1 skyldmark — 5 — . 26 —— 5 — — l0 — 4 over 1O — Dividerer man den samlede skyld med antallet af selvstændige jordbrugere i herredet, faar man som middelstørrelse for de virkelige jordbrug 3,45 skyldmark. Da skyldmarkens salgsværdi inden herredet efter gjennemsnittet for de sidste 5 aar udgjør 2197 mark, skulde gjennemsnitsværdien for brugene i Rollag, herunder ikke indbefattet ubetydelige parceller, altsaa være noget over 7 500 kr. Da smaaparcellerne i Rollag er faa, og der neppe heller er meget af herredets skog, der eies af udenbygds boende, bliver den midlere værdi af brugene neppe meget under 7 500 kr. F0rmueI1 udgjorde i Rollag i 1890 1 O42 kr. pr. individ, og indtægten 111 kr. FOIkeI11ængdeI1S b0VægeI8e. Ifølge professor Aschehougs beregninger skulde indbyggerantalIet i Rollag prestegjeld, der tidligere omfattede baade Rollag og Nore, i 1665 have udgjort 1 730 indb., Og î 1v69 S 242. Rollag herred skulde i saa fald — hvis man antager, at for- holdet mellem Ro1lag og Nore dengang har været som nu — havt paa det nærmeste: