Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/59

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

å2. BuskerudS amt. Laagen Og dens tilløb. Laagen flyder ovenfor Kongsberg rolig. Ved gaarden Stengelsrud straks syd for Jondalen kan den i tørre sommere vades. A Syd for Kongsberg danner Laagen følgende fosse: Kloppe f o s, Labrofos, Gravfos, Landefos og Hvittingsfos. Af disse er Labrofos (34,m.) og Hvittingsfos (18 m.) de største. Mellem fos- sene flyder elven i regelen troligt og med liden strøm. Under sit løb gjennem Sandsvær herred optager Laagen østfra kun ett tilløb af nogen betydenhed, nemlig Reine elven i den syd- ligste del af herredet. Den kommer fra Aalevandene, gjennemstrøm- mer Heieren vand og falder i Laagen mellem Komnes og Tuft kirker. Længde 12 km., forøvrigt falder der fra denne kant kun bække og mindre vandløb i Laagen. Ve s t f r a optager Laagen: ]) Jondalselven, der har en længde af omtrent 20 km., hvoraf halvparten inden herredet, resten i Telemarken. Den danner flere fosse, men ingen af betydenhed. 2) Kobberbergelven, der udSpringer i Hitterdal, gjennem- strømmer,Hedenstad og falder i Laagen syd for LabrofoS. Den har gravet sig et dybt og trangt leie og er i sit nederste løb omgivet af mægtige sandmæler. Den gaar lange strækninger i stryk. Længde 22 km., hvoraf henved 15 inden herredet. 3) Ravaldselven og dens fortsætt-else Dalelven udspringeri Hitterdal, gjennemstrømmer Hedenstad langs nordsiden af Skrim og falder i Laagen et par km. syd for Kobberbergelven. Dens længde er 25 km. Den danner to fosse: Rynningenfos og i sit nedre løb J øgelfos ved gaarden Kløvstad. J øgelf os er en af de interessanteste fosse i Laagendalen paa grund af sine vilde og eiendommelige omgivelser. Fossens fuldhøide er neppe mere end 20 a 30 m., og udenfor flomtiden er vandmassen ikke stor. Men den kløft, hvori elven rinder paa det sted, hvor den danner fossen. er trang og vild,“ og fje1dsiderne, der rager høit op over det øverste af fossen og antagelig har en høide af 7O a 80 m., styrter saa godt som lodret ned paa begge sider af elven. Paa nordsiden er de endog indhule. Til at forøge det eiendommelige indtryk bidrag-er ogsaa den egne svovlgule farve. som fjeldet paa den nordlige side har. Man kan paa et par steder klatre ned til elveleiet ovenfor fossestupet. Dette leie er udenfor flomtiden i stor udstrækning tørt, og der er her i klippebunden flere mindre jettegryder, og hist og her er der i fjeldbunden indsprængt svoVlkisstykker af en knyttet haands størrelse N edenfor faldet har fossen udhulet en dyb høl, hvor Stokke af 8 m.s længde, der falder lodret ned, dukker fuldstændig under og først efter nogen tid kommer op igjen. 4) Kjørstadelven, der kommer fra Løvervand og falder i Laagen 4 km. syd for Dalelven. Længde 9,6 km. „ 5) Eggerselven, der har sine kilder mellem Skrimsfjeldene og —falder i Laagen mellem Efteløt og Komnes kirker. Den er kun 6,6 km. lang. Saavel Kjørstadelven som Eggerselven og dens tilløb gjennemløber trange, steile og tildels utilgjængelige dalfører.