Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/281

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

2 7 2 Buskeruds amt. tFabrik— Og gr11bedrift m. v. I nedre Eker findes følgende fabriker: I kalkfabrik med 26 arbeidere, 2 dampsage med 72, 1 .vandsag med I3, I spiger— og valseverk med 78, l spinderi med 79, 3 teglverker med l18, 2 potterier med 6 og 2 1nøIler med 9 arbeider-e. Grubedrift findes for tiden ikke i nedre Eker. Derimod har her tidligere været drevet gruber. I Bremsegruben paa grænsen af Jarlsberg findes der bly, og paa den nordlige side af elven i aasen -ovenover Mø11enhof er-der kobbererts. Længer mod øst ligeledes paa nordsiden ligger AaSerud jerngrube, der dreves for Eidsfos jernverks regning til henimod midten af dette aarhundred. Aaserudgruben har ogsaa en tid været drevet paa kobolt. Kongsberg jernverk har i midten af dette aarl1undred — og maaske senere — drevet Narverud- „gruben, Magnetgruben og Dorotheagruben og fl. paa elvens sydside. Forøvrigt har der i den Søndenfor Drammenselven liggende aas for endel aar tilbage været drevet et betydeligt antal skjærp baade paa kobber, bly og jern. Paa Møllenhof blev der — ifølge «Beskrivelse over Eker af en Bonde» — i 1737 anlagt en grynmølle og i 1768 en oljemølle og -et sæbesyderi. De er nu forlængst nedlagt. En oljefabrik, der for endel aar siden anlagdes høiere oppe ved elven, er nedbrændt. Paa Langeøen blev der i Kristian den fjerdes tid anlagt et saltkogeri, der dog nu forlængst er nedlagt. Ved Krokstade1ven, hvor der nu findes et spige1—verk og ved Solbergelven, hvor der er et Spinderi, har der ogsaa tidligere været lignende fabriker. I 184O havde disse indretninger imidlertid ikke været i drift i de sidste aar. Paa Vines og Ulverud nord for Drammenselven er der et par

stenhuggerier.

Af melerier er der ett i Mjøndalen. Af amtets St0rtingSmænd har følgende været fra nedre Eker: Gaardbruger og flødningsinspektør H. Poulsen Møl- 1enl1of, senere Ulleren, der repræsenterede amtet i 1827 og paa det overordentlige storting i 1828. Sorenskriver Rasch i 1848 og I851. Ogsaa valgti 1845, men mødte ikke. Født i Kristiania. Gaardbruger H. Birger-sen Daler i l851. Topografi. Nedre Eker er en flad, veldyrket dal. Paa nordsiden er aaserne bratte —— paa sine steder saa bratte,— at de kun giver plads for en sparsom trævegetation. Paa sydsiden er de lavere og har mildere skraaninger. Bebyggelsen holder sig i regelen i den flade dalbund nede ved elven eller paa en lav terrasse ovenover denne. Mange gaarde, navnlig paa sydsiden, er udsat for elvebrud og oversvømmelse Enkelte steder paa nordsiden, navnlig ved Krokstadelven og Solberg- -elven, gaar dog bebyggelsen temmelig høit opover aasen. Ved kirken snevrer dalen sig ind til et trangt pas, idet der paa sydsiden skyder