Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/241

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

232 Buske1—ude amt. jordbrug 6,4o skyldmark. Da skyldmarkens salgsværdi efter gjennem- snittet for de sidste 5 aar udgjør 194“1 kr., skulde gjennemsnits- værdien af brugene i Modum altsaa udgjøre 14422 kr. Trækker man noget fra for skog m. v., der maatte eies af udenbygdsboende, og for de mindste smaaparceller, overstiger dog middelværdien neppe 14 000 kr. F0rmuen udgjorde i Modum i 1890 1 088 kr. pr. individ og indtægten 126 kr. ““ Folkemængdens beVægeIse. Ifølge prof. Aschebougs bereg- ninger skulde indbyggerantallet i Modum udgjøre: I l665 ....... I 500 1 — 1769 .... . . 3367 — 1801 var det 4504 — l815 —— D 4043 — 1825 — 5358 — 1845 —— 7691 — l855 — 7504 .— 1865 . — 7556 — l875 — 7259 — 1890 — 7825 Ogsaa i Modum var der altsaa sterk tilbagegang mellem 1801 og 1815. Tilbagegangen mellem 1845 og 1855 skyldes utvilsomt den omstændighed, at driften ved Modums blaafarveverk i løbet af firtiaarene blev meget sterkt reduceret. Fra 1865 til 1875 var der ogsaa tilbagegang. Derimod er indbyggerantallet atter gaaet raskt frem fra 1875 til 1890, hvilket vistnok skyldes den betydelige fabrikvirksomhed i dette herred. * Fabrik— Og grubedrift. Paa Modum er der 1 papirfabrik med 140 arbeider-e, 4 træsliberier med 220 arbeider-e, 1 dampsag med 7 arbeidere, 1 vandsag med 4 arbeidere, I fa1—veri og stampe med 4 arbeidere, 3 møllebrug med 7 arbeidere og 1 teg1Verk med 6 arbeidere. Af bjerg-verker findes der for tiden 1., nemlig Modums blaafarveverk. Dette vil blive omtalt særskilt nedenfor. Paa Modum findes tre meierier. Desuden har Drammens meieri afkjølingssteder paa Aamot og paa Krona ved Vikersund. Tidligere var der ogsaa et blaafarveverk paa gaarden Langerud i Snarum. Dets gruber laa paa gaardene Saastad, Svensby, Olafsby og Korsbøens grund, samtlige vest for Snarumselven. Verket dreves fra 1822 til 1848, da det blev nedlagt som ikke lønnende. Ogsaa det nedlagte Hassel jernverk paa Eker havde sin vigtig- ste grube — Hassel grube — i Nykirke sogn paa —Modum Ifølge Kraft blev der i 1668 givet et interessentskab privilegium paa ogsaa at anlægge et jernverk paa Hougfos ved Sin1oa; men om dette kom istand, vides ikke. Derimod blev der som underbrug under Hassel jernverk i 80—aarene i forrige aarhund1—ed anlagt en stangjernhammer