Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/206

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Ringerikes fogderi. I97 I—Ierredet8 Samlede Skyld udgjør 24l4 mark 12 øre. Denne skyld er fordelt paa 92 gaardsnummere og 623 parceller. Af parcellerne er: A “ “ 34 under l0 øre 247 mellem 1O — og I skyldmark. 205 —— I skyldmark — 5 —- 7 8 — 5 — — 1 O — 3 l — 1 O — — l 5 — l O — l 5 — — 2 O — 1 9 over 20 — Dividerer man den samlede skyld med antallet af selvstændige jordbrngere i herredet, faar man som middelstørrelse for jordbrugene 9,9o skyldmark. Da skyldmarkens salgsværdi i herredet efter gjen- nemsnittet for de sidste 5 aar udgjør l436 kr., skulde gjennemsnits- værdien af brugene i Hole dreie sig om 1420O kr. Da ikke saa lidet af skogen og andre værdier eies af udenbygdsboende, bliver den midlere værdi dog maaske ikke meget over 1350O kr. F0rmuen udgjorde i Holei 1890 1178 kr. pr. individ og indtægten ]57 kr. “ Folkemængdens beVægeI8e. Med prof. Aschehougs bereg- ninger til udgangspunkt skulde indbyggerantallet i Hole udgjøre: 700 l665 .......

 I

— 1769 ....... 2226’ — 180l Var det .... 2499 — l815 — . . . 2468 — 182å —— . ê. so24 — 1y84å — . . 33v2 — l865 — . . 4o09 -1875 — .... se-ro l — 1890 — .... 36l6 Epidemiaarene mellem 1801 og ]8l5 virkede, som man ser, ogsaa i Hole; men ulige mindre end i Norderhov. Derimod er der ikke i Hole, —saaledes som i Norden-hov, fremgang i de sidste 15 aar. Der er tvertimod en ret betydelig tilbagegang fra 1875 til 1890. Her spiller heller ikke fabrikdriften nogen synderlig rolle, saaledes som i Norden-hov. Tilbagegangen skriver sig vel tildels fra, at nikkelverket, der havde-sint glansperiode i begyndelsen og midten af 70—aarene, siden den tid dels har staaet ganske stille, dels har været drevet med en ringe arbeidsstyrke. “ Fabrik— Og grubedrift m. v. I Hole er der 2 træsliberier med 34 arbeidere. l vandsag med ]4 arbeidere og I garveri med 4 arbeidere. Endvidere teglverker og en snedkerfabrik og enkelte sag— og møllebrug. Langs Tyrifjordens østside brydes stenheller. Se afsnittet om geologi. Der er et bje“rgverk —— Ringerikes nikkelverk — der i 1890 dreves med en styrke af 68 mand, hvoraf 38 ved gruberne og 30