Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/205

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1 96 Buskerudg amt. fandtes et stort gravkammer. Heri skal der have ligget en del lange ben, som arm“e, laar og lægben af et menneske; men «samme var saa store, at de ikke havde seet deres Lige». Et lignende fund skal angive1ig være gjort i 1736 ved „udgravning af en haug paa gaarden Braaten. Man faar dog ikke bygge for meget paa disse gamle beret- ninger, da deres paalidelighed kan være meget tvilsom. De under Tanberg gaard omtalte runestene er fra den tidligere kristne tid. .

c Hole herred- StørreISe Og i11dbyggerantaI. Hole er det sydligste heri-ed i fogderiet. Det udgjør 304,4 km.2 med 3 61—6 indb., hvilket giver paa det nærmeste 12 mennesker pr. km.2. Inddeling. Hole udgjør 1 prestegjeld, der er delt i2 sogne, Hole sogn med Bønsnes kapel med 2295 indb. og Tyristrandens sogn med 1321 indb. Fordelingen af dyrket jord m. v. Af hen-edets fia1ieind- hold — 304,—1 km.2 — udgjør 3Ö,1 km.2 eller 11,a pct. ag er og eng, 150 km.Z eller 49,s pct. skog og I18,9 km.2 eller 39,s pct. snaufj eld, vande, myrer, udmark osv. A — J ordbunden bestaar af lerskifer og kalk, tildels dækket af ler og sand, og er meget frugtbar. Man plages dog her, ligesom i Norderhov, af landl1avre. Beiterne skal være daarlige§ skogen er af middels veksterlighed, men paa de fleste steder sterkt med- taget. Efter indberetningerne fra midten af forrige aar-hundred havde Hole heller ikke den gang skog til husbehov, med undtagelse af Tyristranden; hvor der skulde være adskillig god skog. I1eVeVei. Af herredets mandlige befolkning er 496 optaget med jordbrug og fædrift. Af disse er 244 selvstændige gaard- brngere, leilændinger og forpagtere. Af de øvrige er 78 husmænd. Beskjæftiget med grubedrift er 63 og med fabrikindustri 77. Af haandverkere og fo1k, beskjæftiget med smaaindustri, er der 169.“ Af godseiere, rentenister og kapitalister er der 5 og af fattiglemmer 12. Af diSSentere er der 29. Af disse er 22 metodister. De øvrige 7 tilhører ikke noget troessa1nfund. .