Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/193

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

] 84 Buskeruds amt. Syd og vest for Soknedalen (Holleia): Grubeaasen„ østre ........ 486 m. Hjelmerudaasen . A . 541 » Støvernsæteraasen . . 584 » Klomshoved, nordre . . 609 » Sandtjernbrænden ......... 5 47 » Kittilsbysæter .......... 4 I 6 » Som man ser, er toppene paa Holleia omtrent 100 m. lavere end toppene paa Krogskogen. Toppene hæver sig her til en endnu ringere høide over plateauet end paa Krogskogen. Gaardene i herredet ligger fra 7O a 8O m. o. h. til 20O a 250 m. Undtagelsesvis naar de op til over 30O m. Over 20O m. naar de dog sjelden andre steder end ipartiet øst for Randselvens dalføre. Elve. Randselven danner inden Norderhov to betydelige fosse foruden en del mindre, nemlig Askerudfossen, Kiste- fossen og Viulfossen mellem Randsfjorden og Hønefos. Efter sammenløbet med Bægna danner elven ingen fos. Bredde 25—250 m. iFraseet Aadalselven modtager den intet tilløb af betydenhed inden hei-redet. Ved Viulfossen sag og mølle ved Kistefos træsliberi ved Askerud- fossen er der under opførelse et træsliberi Viul omtales i midten af forrige aarhundred som et sted, hvor der fandtes perlemuslinger. Det samme var den gang tilfældet i enkelte andre elve i N orderhov og Sokne- dalen. I vore dage fiskes der ogsaa nu og da perler i Randselven syd for Viul og nedover mod Hønefos; men udbyttet er høist ubetydeligt. Bægna (Aadalselven) danner Henfossen, Svinesfossen, Hofsfossen og Høn“efossen. Af disse er Hofsfossen og Høne- fossen de største. Den sidste har en faldhøide af 20 m. Ved Hen ligger et træsliberi, der hører under NorderhoV, et andet er under opførelse. Ved Svinesfossen ligger der et træsliberi og ved Hofsfos to træsliberier og et træsliberi med papirfabrik. I nærheden ligger en krudtmølle, der rimeligvis faar sin drivkraft fra Hofsfossen. Fabrikeme ved Hønefos hører ind under HønefoS by. Bægna modtager intet tilløb inden herredet. Soknedalselven udspringer øst for Blodfjeld ikke mere end 3 km. fra styrtningerne mod Krøderen. Den gjennemstrømmer under navn af Eidselven Langevand og Thorevand og fortsætter gjennem Soknedalen, indtil den øst for Ask jernbanestation falder i Tyrifjorden. Den danner flere fosse, men ingen særdeles store. De vigtigste er, fra nord mod syd: Ve rkensfos, Gaardhammerfos, Kvernvolds- fos, Heierenfos og Sørgefos“. Mellem fossene løber elven i regelen Stille og rolig. Længde 42 km.“ Ved Verkensfossen ligger et sag— og møllebrug. Ved Heierenfos er der mø11e. Fra syd er dens vigtigste tilløb Ørtevandselven, der kom- mer fra Holleia og paa næsten hele sit løb danner grænsen mellem Krødsl1erred og Norderhov. Længde l2 km.