Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/185

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1 Y 6 Buskeruds amt. Finsand (maaske af personnavnet Fin; skrevesi 1657 feilagtig Fine-chou). Skyld 33,ä2. De største brug 17,ss og I6,19— Haugeru d. Skyld 49,11. Største brug 27,22. I 1604 en halvgaard. W Skagnes (skreves i begyndelsen af 16de aarhundred 1S’chaunes, betyder et nes, der stikker frem). Skyld 43,s1. De største brug 20,2s og l8,ao. I 1723 var det to gaarde. F1askerud. Skyld 21,9—1. Største brug 19,—12. “ Gunbjørrud (af kvindenavnet Gunbjørg). Skyld 17,2s. Største brug l5,64. “ Vest for Sperillen: Strande. Skyld 33,a1. Største brug 32,9s. Viker. Skyld 2O,44. Største brug 14,oo. S t o rø e n nord for Viker er under lavvande forbundet med fastlandet ved sandbanker. Det «dragehul», som skulde findes nær ved toppen af f jeldet, har ingen seet; men det heder i en indberetning fra sorenskriver Paludan af 1743. at en tretten aar forud afdød mand, efter hvad der for- tælles, skulde have fundet hullet og kastet sten ned i det uden at have fundet bund. — Straks syd for øen strækker der sig en banke, kaldet Jutulbroen, ud i vandet. Den bestaar af sand og sten og er et par km. lang. Under høit vande staar den ganske under vand. Under lavt vande rager lidt af den op. v I Nes. Nes kirke er en tøm1nerki1—ke, der er opført 186O. Den har 300 siddepladse. Der skal ogsaa i tidligere tider have staaet en kirke paa Nes. Lunde. Skyld 40,4o. De to største brug 18,o1 hver. I 1604 en fjerdinggaard. — “ Nes. Skyld 189,as. De største brug 55,18, 27,67, 27,41, 24,2e, 22,v2 og 18,s2. I 1723 var der 6 opsiddere paa Nes. e I nærheden er der fundet apatit, men kun i ringe mængde. g Paa Nes findes der to samlinger af gravhauge i en afstand fra hin- anden af henved 150 m. Ved rydningen af pladsen mellem de to samlinger af hauge — den var tidligere bevokset med vidjer og krat — skal den nuværende eiers fader have fundet en mængde pile spredt udover hele marken. Ligeoverfor Nes, ikke høit over Sperillen, ligger sæteren Vesterho1t- brænna. For omtrent 40 aar siden forefaldt her en uopklaret begivenhed, der var gjenstand for et vidtløftigt forhør. Nat efter nat blev sæteren bom- barderet med stene. Der blev sendt bud til bygden, og der blev holdt vagt af folk med geværer og sabler; men stenbombarderingen gjentog sig, medens vagten var tilstede, uden at det var muligt at opdage, hvor den kom fra. Flere af Stenene var store, og en enkelt, der var kastet gjennem en glugge i en høide af 4 alen (over 2V2 m.), veiede 54 kg. Der skal dengang ikke have været nogen mand iAada1en. der var sterk nok til at hæve en saa- dan Vegt til en saa stor høide Der blev af hørt et stort antal vidner i sagens anledning, men forgjæves; aarsagen til stenbombarderingen var og blev en gaade. Ved Nes gaar Uruladalens dalføre ind mod vest. Dalen er i sit nederste parti opfyldt af naaleskog. I sit øverste parti mod