Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/183

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1 74 Buskeruds amt. meget som 60 Sik i Kongsstrømmen.ɔ Der var altsaa allerede dengang tradition om, at fisket tidligere havde været bedre. S Myrer. Naar undtages Skollerudmyren paa Aadalselvens vestre bred, findes der ingen myr af betydenhed inden herredet. K0mmunikati0ner. Aadalen staar ved je1—nbane i-forbin- delse med Randsfjorden paa den ene side og med Norderhov, Hole og de nedenfor liggende distrikter paa den anden. g Om sommeren er der dampskibsforbindelse mellem Hen jernbanestation og Sørum iBagn. Det hænder dog hyppig, at damp- baaden paa grund af lavt vande ikke kan gaa længere end til Nes. Efter sterk tørke kan det hænde, at den heller ikke kan gaa fra Hen til Sperillen, Saa at farten maa indstilles. Hovedveien fra Norden-hov fortsætter som nybygget vei langs Bægnas og Sperillens østre side forbi Hen jernbanesta- tion, hvor jernbanelinjen krydses, og videre forbi ytre Aadalen kirke — hvortil sidevei — til Nes, hvor den paa en stor og kostbar bro føres over paa elvens vestre side. Herfra fortsætter den som gammel vei til Kristians amtsgrænse. t “ Veistrækningen fra Norderhovs grænse til Nes har gode stig- ningsforhold; men den er tarvelig udstyret uden chausedække og taaler derfor ingen stor og tung trafik. Bygdeveie: Fra Norderhovs grænse ved Tutanrud (se Norderhov B 8) fortsætter en yderst tarvelig kjørevei langs Bæg- nas og Sperillens ’vestre side op forbi Viker kirke til gaarden Elgsrud. Den øverste del — fra Viker kirke til Elgsrud — an- lagdes ifjor og er ordentlig planlagt og udstyret Fra hovedveien udgaar ved Nes kirke en bygdevei, som i vest1ig retning efter Uru1a elvs dalføre og paa dennes nordre side fører forbi gaardene Ho1te og Lindelien til Heda1ens grænse, hvorfra den fortsætter videre gjennem Heda1en. Denne vei er — om end smal og delvis bakket — dog ganske god. Merkelige gaarde og steder. Som regel medtages ikke andre gaarde end dem, hvor det største brug er 15 skyldmark og som altsaa skulde have en værdi af 4O 000 kr. eller mere. I ytre Aadalen. Ytre Aadalen (Hval) kirke er en tømmerkirke med 350 siddepladse. Den er opført i 1862. Ogsaa tidligere ’har der været en kirke i ytre Aadalen, kaldet Hval kirke. Fra syd mod nord: Gaardene øst for Aadalselven: Hen (navnets sidste led er forkortelse af vin; hvad det første led betyder, vides ikke). Skyld 47,“1s. Største brug 23,s4. I 1604