Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/180

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

C Ringerikes fogderi. ] 71 Fabrik— Og grubedrift m. V. I Aadalen findes følgende fabriker: I træsliberi med 63 arbeidere, 1 dampsag med 50,* 1 teglverk med 4 og I møllebrug med 2. Meierier eller ysterier findes ikke i herredet, heller ikke grubedrift. Der findes derimod gamle sølvgruber og sølvskjærp i Semmenaasen og Skollerudaasen i ytre Aadalen paa dalens Vestside. Her var deri første halvdel af forrige aarhundred forsøgsdrift. Af amtetS stortingSmænd har 1 været fra Aadalen, nemlig gaardbruger og bestyrer af egen landbrugsskole David rD. Swensen, der mødte paa tinget i 1868—69 og 1871—73. Han var født i Skjold. Topografi. R Aadalen er en skogbygd. Bebyggelsen er spredt, og mellem de enkelte gaarde og grænder er der lange moer og store skogpartier. Naaleskog er hovedbestanddelen af skogen. Forøvrigt er der ogsaa en del løvskog saavel i dalen som paa skraaningerne. Fjeldene styrter, især paa vestsiden af dalen, temmelig brat ned og har en anseelig høide. Bebyggelsen gaar intet sted høit op over aaserne, men holder sig dels paa bakkerne i dalbunden, dels paa flade landtunger langs Sperillen og elven. Hist og her er der nede ved Aadalselven tæt skog, medens grænderne ligger et godt stykke fra elven inde i skogen. Den største sammenhængende bebyggelse findes ved Nes ved Sperillens nordende. Her er der store, flade, dyrkede strækninger. Selve fjeld- plateauerne er overalt opfyldt af skog, naar undtages fjeldstrækningen vest for SperilIen, hvor der er høifjeld. Dette l1øifjeldsparti er used- vanlig smukt, med mange høie, tindelignende toppe. — I—Iøideforholdene vil fremgaa af følgende maal: Øst for dalen: Hensaasen nordøst for Hen jernbane- station ........... 455 m. Somdalskollen sydøst for Sperillen . . 630 » Fjøsvikkollen øst for Sperillens sydende. 739 » Tandfjeld varde øst for Sperillens nordende 738 » Lille Samsjøen nord for Fjøsvikkollen . 371 » Store Samsjøen øst for Fjøsvikkollen . 231 » Trønen øst for Speri1len .... . 383 » Gravaatjern nord for Tandfjeld . . 611 » Enger sæter øst for Sperillen .... 403 » Aasbrot sæter nord for Enger sæter . . 401 » He1 sæter vest for Tandfjeld .... 610 » c C Man vil her som flere andre steder finde, at antallet af fabrikarbeidere under denne rubrik er større end under rubriken (Levevei». Dette skriver sig fra, at der paa sidste sted kun er medtaget mænd, medens der under r11briken «Fabrik— og grubedrift» er medtaget alle arbeidere uden hensyn til alder og kjøn.