Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/139

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1 30 Buskeruds amt. Blandt de fund, der indeholder minder om fast bebyggelse, kan merkes et sverd, der merkelig nok er fundet paa fjeldet lige under Ustetinden. Ogsaa et af fundene fra stenalderen bestaar af en pilespids. Aal herred. StørreISe Og indbyggerantal. Aal herred er beliggende mellem Hol og Gol. Det udgjør 1 169,sa km.2 med 3 475 indbyggere, hvilket udgjør omtrent 3 mennesker pr. km.2. InddeIing. Aal udgjør l prestegjeld og er delt i 2 sogne: Aal sogn med Leveld kapel 2 707 indb. og Torpe sogn 768 indb. Det udgjør 1 lensmandsdistrikt. Fordelingen af dyrket jord m. v. Af heri-edets fladeind- hold — I 169,ss km.2— er 18,6 km.2 eller 1,6 pct. Ager og eng, 100 km.2 eller 8,å pct. skog og 1051,4 eller 89,9 pct. snaufjeld, vande, myrer, udmark osv. ê J ordbunden er sandblandet muldjord og er meget frngtbar, men stenet. Herredet skal have omtrent tilstrækkeligt korn til behovet. Beiterne skal være udmerkede, skogen sterkt medtaget og ikke stort mere end til husbehov. Det samme var tilfældet for halvandet aarhundred Siden. wiel skrev den Gang, at der i Aal hovedsogn ikke er skog. I Torpe var det noget bedre; det er ogsaa tilfældet nu. Levevei. Af herredets mandlige befolkning er 665 optaget med jordbrug og fædrift. Af disse er 442 selvstændige gaard- brugere, forpagtere eller leilændinger. Af de øvrige er 21 husmænd. Af haandverke1—e og folk, beskjæftiget med smaaindustri, er der 74. Af ski-æppekarle er der I og af fæl1andlere 15. Af godseiere, rentenister og kapitalister er der 8 og af fattiglemmer m. v. 20. DisSentere. I Aal findes der ingen dissentere. IIerredetS Samlede Skyld udgjør 1676,o9 skyldmark, for- delt paa 13O gaardsnummere og 967 parceller. Af parcellerne er: 105 under 10 øre “ C 487 mellem 10 — og “ 1 skyldmark 277 — l skyldmark — 5 — 87 — 5 — — 10 — 11 over 10 — Dividerer man den samlede skyld med antallet af selvstændige jordbrugere inden herredet, faar man som middelværdi for jord- brugene 3,so skyldmark. Da skyldmarkens gjennemsnitlige salgsværdi