Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/123

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1 14 ‘ Buskeruds amt. For at øge ulykken opstod der den 15de mars 1810 en i1debrand i byen, hvorved bl. a. en stor arbeiderbolig brændte med den følge,. at 700 mennesker blev husvilde. . t Den fattigunderstøttelse, som i de 7 aar ]807 til og med l8l3 maatte ydes, udgjorde tilsammen 533 000 rdlr. Man kunde drevet verket med adskilligt tab, uden at underskuddet var blevet større“ Der var i 1810 728 i arbeidshuset og 1653 fattige, som nød understøttelse. Verket var dog ikke i denne periode fuldstændig nedlagt. En enkelt grube, Juliane Maries grube ved Vinoren i NumedaI, dreves for Statens regning med 5O mands belæg. Den private drift, der samtidig foregik, indskrænkede sig til gamle Justitsgruben paa Over- berget og nogle skjærp ved Skara og Holtefjeldet i Eker. Smeltehytten dreves fremdeles for offentlig regning. — Kongsberg var et af de steder, som —i 1814 under krigen med Sverige blev bestemt til retrætpunkt, om den norske hær skulde blive nødt til at trække sig tilbage vest for Kristiania. I 18l5 blev verket gjenoptaget, men driften, der paa grund af grubers og maskiners for-faldne tilstand krævede betydelige tilskud., lønnende sig ikke *. i s — I ]823 — dette aar havde udbyttet kun udgjort 201 kg. sølv — foreslog en bjergkommission, bestaaende af direktør Baumann, bjergraad Gol1et og jernverkseier Aall, at sølvverket igjen skulde indstilles., og at Kongsberg skulde lægges under Sandsvær fogderi, og byen skatlægges sammen med Drammen. Forslaget, der frem- kaldte den sterkeste protest fra Kongsbergs borgere, blev dog ikke taget tilfølge; men da udsigterne vedblev at være daarlige,“ besluttede stortinget i 183] at verket skulde sælges ved auktion, hvis et bud paa 75 000 Spdlr. (300 00O kr.) blev opnaaet. Dette bud fik man ogsaa i 1832 af en kjøbmand Solem, der optraadte paa et haugianer- selskabs vegne. W . “ Udbyttet havde fra 1815 til 1829 udgjort mellem Ö00 og1000 kg. sølv aar1ig, undertiden betydelig mindre. I 1830 og 1831 var det adskilligt støi-re. ‘ W .Regjeringen besluttede imidlertid paa grund af de bedrede ud- sigter ikke at approbere budet, og heldigvis stødte man ogsaa sam- tidig paa rige sølvforeko-mster i Kongens grube. Paa en enkelt: dag blev der saaledes til smeltehytten leveret 512 kg. gedigent sølv, og det kunde ikke være tvilsomt, at et beløb, der svarede til den fastsatte salgssum hurtig vilde være optjent. Det er en selv- følge, at stortinget, da det var traadt sammen, under disse o1n-— stændigheder frafaldt sin tidligere beslutning og besten1te, at verket- fremdeles skulde drives for Statens regning. Verket havde paa denne c —ý ’ Da man saaledes skulde gienoptage Armen grube, var t den saa op-p fyldt af „kulsyregas, at 49 arbeidere i denne tid blev bragt besvimede ud fra den; men de blev dog alle reddede. Der maatte kostbare indretninger til for at skaffe ventillation i gruben. —