Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/105

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

-96 Buskeruds amt. Folkemængdens bevægelse vil sees af nedenstaaende ta1: i . l769 ....... 8086 — 1801 ....... 68l0 — l8l5 .3855 ä1825 .3691 — l835 .3540 — l845 .. 4 l36 — l865 „ .50ll — l875 ....... 429—5 — 1890 ....... —5450 indbyggere Som man ser, sank indbyggerantallet betydelig fra 1769 til ]8Ol, idet sølvverkets glimrende dage da var forbi. Endnu i 1801 havde Kongsberg ikke desto mindre en meget talrig-ere befolkning “end nu. Med verkets nedlæggelse i 1805 gik indbyggerantallet ned med rivende hurtighed, og det vedblev at synke ligetil 1835, uagtet verket allerede da havde været i drifti 2O aar, skjønt lige til 1832 med daarligt resultat. Fra den tid steg det hurtigt til l865. Den sterke tilbagegang fra 1865—1875 skyldes bl. a. de for- bedrede kommunikationer mellem Skien og Telemarken, som drog en del af Kongsbergs opland i Telemarken til Skien. Enkelte fa- 7briker i Kongsberg Var ogsaa kort iforveien bleven nedlagt. Fra 1875 til 1890 er indbygge1—antallet atter steget hurtig. Den merkeligste bygning i Kongsberg er kirken med 1500 siddepladse. Den er en af de største og smukkeste kirker i landet. Dens spir skal kun være to fod (lidt. over Ve m.) lavere end spiret paa Vor Frelsers kirke is Kristiania, og dens mægtige klokke, der udmerker sig ved sin smukke klang, skal kunne høres i en afstand af over 10 km. W Kirken skriver sig fra Kongsbergs velmagtsdage. Ved byens anlæg i 1624 blev der bevilget midler til.at bygge en kirke. Denne brændte ned 1631 og blev erstattet med en ny, der 40 aar senere blev udVidet. Den viste sig imidlertid at være for liden, og i aarene l741 til 1761 blev den nuværende store mur- stenskirke bygget Der skal være bleven anlagt et eget teglbrænderi i anledning af kirkens bygning. Dens mure er mægtige som fæst- ningsmure, og bygningen skal have kostet 130000 rdlr. Kirkens rum1nelige indre har to gallerier i høiden. 0venover sakristiet er der tre. Nedenunder paa gulvet fandtes der lige til for en snes aar siden ingen stolestader, da menigheden efter gammel katolsk“ skik stod under gudstjenesten. 1 For honoratiores var der lukkede stolestader langs Væggen ligeoverfor prækestolen. Disse er fremdeles bibeholdte og er ikke alene forsynet med vinduer, der kan aabnes eller lukkes efter bel1ag, men ogsaa med tykke gardiner til at trække foran. Prækestolen er rigt udstyret. 0venover den er det gamle orgel. — Rundt prækestolen og orgelet er der smukt udførte, malede figu1—er og gardiner ud- skaaret i træ. Billeder af den bibelske historie er malet rundt om