Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/600

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

H1SToH1E. 587 I sommeren 1796 kom det i Skiens Omegn gjentagne gange til voldsomme optrin paa grund af de herskende høie kornpriser. Først brød bønderne af Gjerpen ind i kjøbmændenes huse for at tage korn. Da øvrigheden senere arresterede en af bønderne-S hovedmænd, Tord Anderssøn Garver, troede bønderne, at det var meningen at lade ham bøde for den tidligere stedfundne reisning. En ny sammenrottelse fandt derfor sted. Begge gange blev op- løbene dæmpede-ved mi1itærmagt. I juli l796 var der fra Kri- stiania under kommando af major Sta“ffeldt afgaaet 25O mand af det norske jægerkorps og en del artilleri og kaval1eri. Efterat urolighederne var stillede, vendte størstedelen af kommandoet i (lecember l796 tilbage. Et detachement blev igjen til juni 1797, og dette bragte med sig garveren som arrestant. Under de vanskeligheder, som var forbundne med amtets korn.forsyning under krigen med England, organiseredes af amt- mand (senere statholder) Seoerin Løvenskiold en providerings- kommission for amtet, bestaaende af justitsraad BentZon, raad- mand (senere statSraad) N. .4all, kjøbmændene D. Cappelen og Jørgen IV‘right og som kasserer inspektør I–IeuCh. «Ved disse mænds kredit – udtaler Jakob Aall i sine erindringer – og med stor vove af egen formue bragtes store partier kor-nva1–er over havet, ikke alene til lindring for amtet, men og for andre distrikter.» Disse hædersmænds virksomhed, der var forbunden med opslidende an- strengelser og bekymringer, fandt snart støtte hos autoriteterne. Om de enkelte byers historie vil man finde en del bemærk- ninger i specia1beskrivelserne. Ved rigsforsamlingen paa Eidsvold var repræsentanter for Bratsberg amt: Sever-in Løveraskiold, kammerherre, fhv. amtmand. Peter Jørgen Cloumarm, justitsraad, fhv. foged. Tollef ()lsen Hm-esfa(l, bonde (Laardal). t For Kragerø mødte: Kristian Hersleb I–Iomeman,p auditør, byfoged. For Porsgrund mødte: Jørgen .4all, stabskaptein, grosserer. For Skien: ])idrik Cappelen, grosserer, borgerrepræsentant. „ Som repræsentanter for Te1emarkens infanteriregiment mødte derhos paa Eidsvold: Kaptein Enevold Stenbloch Høyum. Kommandersergeant Gullik Madsen- Røed. Bratsberg amt havde tidligere 9 repræsentanter, men fra l839 har der mødt 4. Kragerø valgte tidligere sammen med Østerrisør, men fra 1839 har der mødt særskilt repræsentant.